Joomla visitors traffic monitor and live stats

28.02.2015 ÇAĞRI MERKEZİ

Ortaklarımızdan 2015 yılı mart ayı aidat ve borç kesintileri yapılacağından 28 Şubat Cumartesi günü Çağrı Merkezimiz hizmet veremeyecektir.

Tüm Ortaklarımıza önemle duyurulur.

 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

45.Araç Kampanyası

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI

ORTAKLARINA DUYURU

2014

Ortaklarımızın indirimli fiyatlardan taşıt edinmeleri için ülke geneli satış ağı bulunan otomotiv firmaları ile görüşmelerin yapıldığı önceki duyurumuzla ortaklarımıza arz edilmişti.

Bu kapsamda Tofaş – Fiat Firması ile yapılan görüşmeler olumlu neticelenmiş ve bu firma ile PBYS ortaklarına yönelik indirim anlaşması imzalanmıştır. Tofaş – Fiat araç kampanyalarının önümüzdeki yıllarda her ay tekrarlanması planlanmaktadır. Yönetim Kurulumuz, 2014 yıl sonu indirimlerinden ortaklarımızın faydalanması amacıyla, kısa zaman kalmasına rağmen yılın son kampanyasını Tofaş – Fiat’ın ilk kampanyası olarak ortaklarımıza duyurulması kararı almıştır.

Araç kampanyalarına daha önce katılıp, feragat eden ortaklarımız dahil tüm PBYS ortakları kampanyadan faydalanabilir. Bundan önceki kampanyalarımızdan farklı olarak, internet üzerinden başvuru vs. işlemleri yapılmayacaktır. Kampanyaya katılacak ortaklarımız Türkiye’nin her noktasındaki Tofaş – Fiat bayilerine başvurarak, kampanya dahilindeki beğendikleri araç için bayii ile sözleşme yapacaktır. Kampanyanın nasıl işlediği, kampanya kapsamındaki araç ve fiyatlarına ait bilgiler, ortak online sayfalarında detaylı olarak açıklanmıştır.

Önümüzdeki süreçte sizlere daha farklı marka ve modellerin sunulması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ortaklarımızın bilgisine sunulur.

 

 

 

 

 

 

İrfan TOMRUK                                              Rıza ŞAHİN

PBYS Yön. Krl. Üyesi                                  PBYS Yön. Krl. Bşk. V.

Polis Başmüfettişi                                  Polis Başmüfettişi

1.Sınıf Emniyet Müdürü                          1.Sınıf Emniyet Müdürü

 

 

24.12.2014 Tip Geçiş Hakkında Duyuru

Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere,sandığımızın kuruluşundan 2010 yılına kadar tek tip ortaklık yapısı mevcutken, ortaklarımızdan gelen talep doğrultusunda 2011 yılında yapılan Genel Kurul’da;“faizsiz getiri sistemine dayalı katılımcı tip ortaklık yapısı” oluşturularak hayata geçirilmiştir. Bazı ortaklarımız, doğrudan katılımcı tip ortaklığa başvurarak ortaklıklarını başlatmışlardır.2011 yılından itibaren de eski tip (standart) ortaklarımızdan katılımcı tip ortaklığa geçişlere başlanmıştır. Geçen süre içerisinde, her iki tip ortaklık yapısı arasında geçişlere imkân tanınmış ve yine her iki tip ortaklıktan da emeklilik, istifa, diğer tipe geçiş gibi haller yaşanmış, vefat ve maluliyet yardımları yapılmıştır.

Bununla birlikte, katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik, temettü, vefat ve maluliyet yardımları ile sandığın gelir ve giderlerinden ne şekilde faydalanacağı konusu belirsiz kalmış, kendilerinden alınan “ortaklık giriş taahhütnamesinde” yer alan:

Katılımcı Ortaklık Fonu faizsiz kazanç esaslarına dayalı olarak oluşturulmuş olup, bu fon başta Katılım Bankaları olmak üzere faizsiz kazanç sistemi baz alınarak değerlendirilir. Katılımcı Ortaklık Fonu’nu tercih eden Ortaklar, yalnızca adı geçen Fona özel düzenlenecek Ortaklık haklarından yararlanır. Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar nedeniyle, yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları, Standart Tip Ortaklıktan farklılık arz edebilecektir.”

ibaresine dayanılarak, bu ortaklarımızın birikimleri esas olarak katılım bankalarında değerlendirilmiş ve sadece emekliliğe yönelik olarak 02.05.2011tarihli Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrasında yer alan “Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonunYönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir,”hükmüöngörülmüştür. Yine aynı yönetmeliğin 6. Maddesine dayanılarak çıkartılan 28.03.2013 tarihli Kar Payı Dağıtım Esasları Yönergesi’nde katılımcı ortaklara dağıtılacak kar payı gelir ve giderlerinin net olarak belirlenmediği görülmüş, bu konuda yetkinin önceki yönetim kurullarınca şifahen kullanıldığı öğrenilmiştir.

 

Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve her iki ortaklık yapısının, kuruluş gayeleri doğrultusunda işlemesi ve ilgili yönetmelik maddesine yürürlük kazandırılması amacıyla yapılan inceleme ve diğer çalışmalar ışığında 19.12.2014 tarihli yönetim kurulumuzda özetle; (… katılımcı tip ortaklarımıza yapılacak emeklilik yardımı ile ilgili olarak “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliğinin” 9. Madde d fıkrası uyarınca; Ortaklık türüne göre faizli – faizsiz esaslı getiri ve giderler kapsam dışı olmak üzere tahakkuk edecekkatılımcı ortaklık toplam yıllık net karından ortakların birikimleri oranında paylaştırılacaktutardan; vefat ve maluliyet yardımları için %10 oranında ihtiyat fonu ayrılması, %40’ının temettü halinde ortak hesabına aktarılması, kalan %50 oranındaki miktarın yatırım fonu hesabına ayrılarak yine faizsiz getiri sisteminde değerlendirilmesine, emeklilik halinde birikmiş aidatlar ve temettülere ilaveten %50’lik yatırım fon payları ile bunların işletilmesinden elde edilecek getirilerin emeklilik yardımı olarak katılımcı tip ortaklığı ödenmesine, istifa, ihraç gibi hallerde sadece birikmiş aidat ve temettülerin ödenmesine, ortağa verilmeyen %50’lik yatırım fonu ve getirisinin katılımcı hesap ihtiyat fonuna aktarılmasına,  vefat ve maluliyet yardımlarının standart tip ortaklarda olduğu gibi ödenmeye devam edilmesine, bağlı ortaklık ve iştiraklerin faizsiz sisteme imkan tanımaması nedeniyle bu kuruluşlarla ilgili işlemlerin sadece standart tip ortaklıkla bağımlı kılınmasına, geçmişe yönelik gerekli tutar aktarımları yapılarak, tüm iş ve işlemlerin ayrı hesaplar üzerinden yapılmasına, katılımcı tip emeklilik yardımı ile ilgili yeni hesaplamaların 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, ortaklık türleri arasında yapılacak geçişlere son verilmesine, ortaklarımızın mağdur olmamaları için son defaya mahsus olmak üzere bulundukları ortaklıktan diğer ortaklık türüne geçmek üzere 31.12.2014 tarihine kadar yapılacak yazılı başvurularına istinaden geçiş hakkı tanınmasına, sandığımız yeni yazılım sisteminin (Polsis) hayata geçmesinden itibaren dileyen katılımcı ortaklarımızın da standart ortak şartlarıyla kredi kullanmalarına,) kararı alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda; daha öce standart ortak olup katılımcı ortaklığa geçiş yapan ortaklarımızın standart ortaklıkta kalan temettü miktarları katılımcı ortaklık hesaplarına, katılımcı tip ortaklıktan istifa eden veya sosyal yardım alan ortaklarımıza mevduat bankalarından yapılan ödemelerde katılımcı ortaklık hesaplarından mevduat bankalarına aktarılarak hesaplar arası denge sağlanacak ve ortaklık türleri saf olarak ayrıştırılacaktır.

31.12.2014 tarihine kadar, her iki ortaklık yapısında geçiş yapmış olan ortaklarımızın hak ettiği emeklilik yardımları muhafaza edilecektir.01.01.2015 tarihinden itibaren sadece katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik yardımlarının hesaplanmasında yönetmelik gereği değişiklik olacaktır. Ayrıca her iki tip ortağımızın sandığın gelir ve giderlerindeki payları, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, katılımcı tip ortaklığın faizsiz sisteme dayalı kuruluş amacına uygun hale getirilecektir. Vefat ve maluliyet yardımları tüm ortaklar için aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Katılımcı ortaklarımızın yıllık kar payı getirisinden tıpkı standart tip ortaklarımız gelirlerinde olduğu gibi %10 oranında ihtiyat fonu %50 oranında yatırım fonu ayrılarak geriye kalan %40 oranındaki tutar temettü olarak birikimlerine eklenmeye devam edilecektir.

Mevzuat gereği yapılan bu düzenlemeler ışığı altında;

Katılımcı ortak emeklilik yardımı;Varsa standart ortak sisteminde geçirilen süre için standart ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:

=(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağın birikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırım fonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları,

formülüyle hesaplanacaktır.(Madde 9-Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonun Yönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir.)

 

Görüldüğü üzere standart tip ortaklarımızın sosyal yardım hesaplamalarında her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece katılımcı ortaklarımız için gider ve gelir kalemleri faizsiz sisteme uygun hale getirilmiş, emeklilik yardımları da mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiştir. Ayrıca vefat ve maluliyet yardımları için gelirleri üzerinden kaynak ayrılmıştır. Katılımcı ortaklarımızın birikimleri ve bunlardan elde edilecek kâr payları ve yatırım fonu asıl tutar ve getirileri dahil tüm hakedişleri, emeklilik halinde kendilerine ödenecektir. Bunun yanı sıra katılımcı tip net kârın ihtiyat olarak ayrılan %10’luk kısmı vefat ve maluliyet gibi istenmeyen hallerde ortaklarımıza veya geride kalanlarına destek sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Katılımcı ortaklarımızın birikimlerini şahsi olarak da katılım hesaplarında değerlendirebilecekleri düşünülerek sandığın sağladığı faydanın ne olduğu konusundakitereddütleri, geçmiş yıllardaki yüksek kâr paylarının gidereceği aşikârdır. Yüksek kâr payları; katılımcı bankaların, belirli büyüklükteki tutarları daha yüksek getiri dilimlerinde yer alan yatırım alanlarında değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bireysel müşterilerin birikimleri daha düşük getirili yatırım alanlarında değerlendirildiği için kâr payları da düşük kalmaktadır. Katılımcı tip ortaklarımızın sandığımızda 40 milyon TL civarında birikimleri bulunmaktadır ve bu miktar katılımcı bankaların sandığımıza yüksek getirili yatırım alanlarını sunmaları için yeterli bir miktardır. (Ek bilgi: halen standart tip ortağımız olan Yönetim Kurulu Üyemiz Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sn.Mustafa GÜLCÜ katılımcı tip ortaklığa geçiş başvurusunda bulunmuştur.)

 

Bununla birlikte, hem ortağımızca ve hem de sandığımızca hesapların daha kolay izlenebilmesi, hak ve yükümlülüklerin daha bilinir olması, ortaklık yapılarının net olarak birbirinden ayrıştırılması ve özellikle faizsiz getiri sistemine faiz karıştırılmaması amacıyla sandığımız ortaklık türleri arasında geçişlere son verilmiş, ancak tüm ortaklarımıza mağduriyete uğradıklarını düşünmemeleri için son bir defaya mahsus olmak üzere diğer ortaklık türüne geçiş yapma imkânı tanınmıştır. Dileyen ortağımız, 31.12.2014 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla mevcut haklarıyla birlikte diğer ortaklık türüne geçiş yapabilecektir.

 

Bundan sonra ortaklarımız, bulundukları ortaklık türünden sadece istifa ederek ayrılabilecek ve diğer ortaklığa yeni başlıyormuş gibi kabul edileceklerdir. Bu nedenle ortaklarımızın, ortaklık türleri hakkında iyice düşünüp kararlarını vermeleri gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, mevcut haklar ile diğer ortaklık türüne geçiş için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai bitimidir.

 

Diğer taraftan; söz konusu yönetim kurulu kararının getirdiği bir başka yenilik, ortaklık türüne bakılmaksızın dileyen ortağımızın sandığımızdan kredi çekmesine imkân tanınmasıdır. Katılımcı tip ortaklarımızda tıpkı standart tip ortaklarımız gibi dilerlerse sandığımız mevduat bankası hesaplarından düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Bu husus tamamen ortaklarımızın isteğine bağlı olup bu işlemler Standart tip ortaklarımızın mevduat bankalarında değerlendirilen birikimleri üzerinden yapılacaktır. Bu kredilerden elde edilecek faiz gelirleri Standart ortaklarımız hesaplarında muhasebeleştirilecektir. Sandığımızın yeni yazılım sistemi (Polsis) aktif olarak kullanılmaya başlandığında bu tip kredi talepleri de karşılanacak, uygulama tarihi ayrıca duyurulacaktır. Daha çok ortağımızın uygun koşullarla kredi imkânından faydalanabilmesi için kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi ve kredi türlerinin azaltılarak sadeleştirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte olup, kısa sürede çalışma sonuçları hayata geçirilecektir.

 

Konunun önemine binaen siz değerli ortaklarımızın bilgi sahibi olması için birkaç kez SMS mesajı gelebileceğini şimdiden hatırlatır, ortaklık geçişi için kısa bir süre olması nedeniyle irtibatlı olduğunuz ortaklarımızla konuyu paylaşmanızı dileriz.

 

Ortaklık tip geçiş duyurusu ve ortaklık geçiş talimatları, duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Geçiş yapmak isteyen ortaklarımız, bu talimatların dökümünü alarak doldurup imzaladıktan sonra faks, e-posta, posta gibi iletişim araçlarıyla sandığımıza ulaştırmalıdır. Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.

 

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDĞI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ORTAKLIK TİP GEÇİŞİ GENEL TALİMATI

Sandığımızdaki mevcut Ortaklık türünüzü,  2015 yılı başından itibaren “Standart” veya “Katılımcı” olarak son kez değiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu değişiklik için   31 Aralık 2014günü mesai bitimine kadar yazılı başvurular toplanacaktır.

Önemli Hususlar;

 1. Katılımcı Ortaklık Modelinde,  Sandığa ödenen aidatlar; yurtiçinde faaliyet gösteren Katılım Bankalarında açılacak kar/zarar hesapları ve/veya geliştirilecek olan diğer faizsiz bankacılık enstrümanlarına yatırımlar vasıtasıyla değerlendirilecek ve nemalandırılacaktır.

2. Katılımcı Ortaklık Modeli yapısı ve fonun işletim esasları gereğince, bu modele tabi olan Ortaklarımızın tüm hak ve  birikimlerinin nemalandırılmasında, faiz olarak tanımlanmış veya kabul görmüş hiçbir bileşen bulundurulmayacaktır.

3. Katılımcı Ortaklık fonu havuzda oluşan  yıllık kar miktarı, bu havuz dâhilindeki Ortaklarımız için de yukarıda belirtilen mevzuat dâhilinde, birikimler havuz içerisinde rezerv edilecektir. Her iki havuzun gelirlerinden, kendi giderleri ile ortak giderler ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaya çıkan yıllık kar miktarları farklılık arz edebileceği için, yıllık temettü oranları da farklılık gösterebilecektir.

4. 01.01.2015 tarihi itibariyle kazanılmış haklarda herhangi bir kayıp olmaksızın (geçmiş dönem kar payları ve emeklilik yardımı) yeni tip ortaklık modeline aktarılacaktır. Bundan sonraki dönemler için iş ve işlemler 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Başkanlığı duyurusu kapsamında yapılacaktır.

5. Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlı   sosyal yardımlardan vefat ve maluliyet yardımı ödemeleri, tüm Ortaklarımız için aynı koşullarla geçerli olacaktır. Detaylı bilgi vebaşvuru formlarına sayfamızın (mevzuat – evrak) bölümlerinden erişilebilir.

 

STANDART ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI

KATILIM ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI

21.11.2014 Borç Senedi Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nca ortaklarına verilen borç işlemlerinde sandığımız web sitesinde yer alan tek tip borç senedi kullanılmaktadır. Borçlanma işlemlerinde geçerli olan borç senedini www.polsan.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Sandık web sitesi dışından temin edilen ve güncel olmayan borç senetleriyle yapılan borçlanma başvuruları işleme alınmamaktadır.
Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

09.05.2014 Polis Güvence Planı

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA DUYURU

Emniyet teşkilatının 169.kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis bayramı münasebetiyle POLSAN Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Polsan, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi işbirliği ile tüm ortakları için “Polis Güvence Planı” adı altında bir protokol imzalamıştır. Hazırlanan bu planın içerisinde Konut Paket Sigortası, Vefat Eğitim Sigortası, Maluliyet Eğitim Sigortası, Nakliyat Sigortası ve Silah Sigortası yer almaktadır.

Piyasa değeri ortalama 600 TL olan bu poliçelerden ortaklarımızın hiçbir ücret ödemeden faydalanabilmeleri için ortak online sayfasında “Sigorta” başlığının bulunduğu bölümde yer alan üç yıl ortaklıktan ayrılmama taahhütnamesine online olarak onay vermesi yeterlidir. Online başvuru yapanların evrak göndermesine gerek yoktur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığına henüz ortak olmayan ve paketten dolayı ortak olmak isteyen Emniyet Mensuplarının bu sigorta teminatlarından ücretsiz olarak faydalanabilmesi için ise; Ortaklık Taahhütnamesi ve İnternet Güvenliği Sözleşmesine ek olarak web sayfamızın “Ortaklık” başlığı altında yer alan “Sigorta Taahhütnamesi”nin de imzalanarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Ortaklık ile ilgili Polsan’a 0312 2948900 veya 0505 3188850-68 hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.

Sigorta ve hasarlarla ilgili Ortaklarımızın muhatabı Ankara Sigorta’dır. Ankara Sigorta müşteri iletişim merkezine 4441936 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Başvurular 30 Haziran 2014 tarihine kadar geçerlidir.

POLSAN POLİS GÜVENCE PLANI

MEVCUT ORTAKLAR İÇİN ONLİNE BAŞVURU VE TAAHHÜTNAME

YENİ ORTAKLIK BAŞVURUSU İÇİN EVRAKLAR

MERAK ETTİKLERİNİZ

17.03.2014 Taşıt İçin Borç Verme Yönergesi

Ortaklık Süresi:

Madde 1- Ortaklıkta asgari 6 (altı) ayını fiilen aidat ödeyerek dolduran her ortak Taşıt alımı için borçlanabilir.

Limit:

Madde 2- Taşıt için Borçlanma limiti aracın kasko değerini geçmemek kaydıyla 25.000,00.- (Yirmibeşbin) TL limit dahilinde taşıt için borç verilir.

Vade:

Madde 3- Taşıt için borç vermede vade en az 6 ay, en çok 36 aydır.

Faiz Oranı:

Madde 4- Her vade için aylık aktif büyüklüğü ülke genelinde ilk 10’da bulunan bankaların faiz ortalamalarının %10 düşüğü uygulanır.

Taşıt Cinsi:

Madde 5- Yerli ve yabancı her marka, sıfır km. veya 10 yaşına kadar ikinci el her model taşıt için borç verilir. Sadece hususi ruhsatlı taşıtlar için borç verilir. Ticari ruhsatlı taşıtlar için borç verilmez.

Borçlanmada Sınırlamalar:

Madde 6- a)Taşıt için borçlanan ortak konut, Konut için borçlanan ortak taşıt için borç alamaz.

b)Borcunu zamanında ödemeyen ve hakkında icra takibi yapılan ortak, borcunun tamamını ödese dahi ikinci kez taşıt kredisi alamaz.

c)Taşıt için borç, Aidat Karşılığı ve iştirak borçlanmaları ile mahsup edilemez.

d) Taşıt için borç yılda en fazla 1 defa alınabilir.

Borçlanmada İstenilen Belgeler:

Madde 7- A- Yerli ve yabancı her marka 0 km. oto alacak olan ortağın;

a) Taşıta ait faturanın aslını veya onaylı bir fotokopisini, ortak adına düzenlenmiş faturanın 6 aylık süreyi geçmemiş olması,

b) Ortak adına düzenlenmiş 6 aylık süreyi geçmemiş “Motorlu Araç Tescil Belgesi” (Ruhsat)  ni veya onaylı fotokopisini,

B- Azami 10 yaşına kadar ikinci el her model yerli ve yabancı oto alacak olan ortağın;

a) Otonun kasko değeri üzerinden düzenlenmiş “Noter Satış Belgesi”nin aslı veya onaylı fotokopisi, Ortak adına düzenlenmiş noter satış belgesinin 6 aylık süreyi geçmemiş olması,

b) Ortak adına düzenlenmiş 6 aylık süreyi geçmemiş Motorlu Araç Tescil Belgesi (Ruhsat) veya onaylı fotokopisi

17.03.2014 Bayram İçin Borç Verme Yönergesi

Ramazan, Kurban ve Polis Bayramlarında Sandığımız ortaklarına bayramdan önce süresi Yönetim Kurulu’nca belirlenmek üzere Bayram İçin Borç verilir. Bayram İçin Borç aşağıdaki şartlarla verilir.

Ortaklık Süresi:

Madde 1- Ortak ilk aidat kesintisine müteakip Bayram İçin Borç alabilir.

Borçlanma Limiti ve Süresi:

Madde 2- 3.500 (üçbinbeşyüz) TL limit dahilinde ve 17.03.2014-11.04.2014 tarihleri arasında Bayram İçin Borç verilir.

Vade:

Madde 3- Bayram İçin Borç Vermede vade en az 6 ay, en çok 12 aydır.

Faiz Oranı:

Madde 4- Aylık faiz oranı, Polis Bayramı için kefilli 1.25, kefilsiz 1.26 olarak uygulanır.

Borçlanmada Sınırlamalar:

Madde 5- a)Bayram İçin Borçlanan ortak borcun tamamını ödemeden yeniden Bayram İçin Borç alamaz.

b)Borcunu zamanında ödemeyen ve hakkında icra takibi yapılan ortak Bayram İçin Borç alamaz.

Borçlanmada İstenilen Belgeler:

Madde 6- Bir kefil veya Fon teminatlı usulüne uygun olarak tanzim edilen Polis Bakım ve Yardım Sandığı Borç senedi ile başvurulur.

Ahmet AKGÜN

Polis Başmüfettişi

PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

17.03.2014 41.Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 41. Araç Kampanyamız için HONDA Mutluhan Konut Edn. Ve İşlt. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

Honda

1)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Düz Vites  2014  Model LPG (2 Adet)

2)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites  2014 Model Benzinli (1 Adet)

3) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites  2014 Model LPG (1 Adet)

4) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites  2014 Model Benzinli (4 Adet)

5) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites  2014 Model LPG (5 Adet)

6)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites  2014 Model Benzinli (50 Adet)

7) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites  2014 Model LPG (50 Adet)

8) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites  2014 Model LPG (1 Adet)

9) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites  2014 Model Benzinli (4 Adet)

10) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites  2014 Model LPG (5 Adet)

11) Honda Cıvıc Sedan 1.6 Elegance Otm. Vites 2013 Model Benzinli (5 Adet)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarını, yaptırmaları zorunludur.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 19.03.2014 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.

KARAR NO   : 6

KARAR TARİHİ: 05.06.2013 (Çarşamba)

Gündem 3, Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin Sandığın düzenlediği araç ve ev kampanyalarına katılamayacağına, oy birliği ile karar verildi.

Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

25.03.2014 Petrol Ofisi İndirimi Hakkında

Sayın Ortağımız,

POLSAN ve Petrol Ofisi arasında yapılan indirim anlaşmamız geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Yeni anlaşma sağlandığında sitemizden ortaklarımıza duyurulacaktır.

17.01.2014 Polsan & Özel OSM Ortadoğu Hastanesi Hakkında

ÖZEL OSM ORTADOĞU HASTANESİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 15 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel OSM Ortadoğu  Hastanesi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel OSM Ortadoğu  Hastanesinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 15 indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin uyguladığı cari fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde alınan farklar üzerinden % 15 indirim, yatak, refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 15  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web     : http://www.osmortadogu.com
Adres   : Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Mardin Yolu Üzeri No:132 - ŞANLIURFA

Telefon:

0(414) 314 44 46

0(414) 314 9950

0(414) 314 96 24

0(414) 314 96 25

0(414) 314 96 26

0(414) 314 96 28

0(414) 314 96 49

0(414) 314 98 46

0(414) 314 98 24

0(414) 314 96 73

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Polsan & Ömer Sayar Sağlık Hizmetleri Hakkında

ÖMER SAYAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 20 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Sayar Sağlık Hizmetleri arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Sayar Sağlık Hizmetlerinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 20 indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin uyguladığı cari fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde  alınan farklar üzerinden % 20 indirim, yatak, refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 20  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Adres    : Öğretmenler Mah. 2901 Sok. No:17 Tarsus/MERSİN

Telefon : (224) 451 09 09

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Polsan & Özel Bursa Anadolu Hastanesi Hakkında

ÖZEL BURSA ANADOLU HASTANESİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 10 - % 20 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Bursa Anadolu Hastanesi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Bursa Anadolu Hastanesinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 10 – 20 arasında indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin uyguladığı cari fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde  alınan farklar üzerinden % 20 indirim, yatak, refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 10  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web      : http://www.bursaanadoluhastanesi.com/

Adres    : İzmir Yolu No:105 Nilüfer / BURSA

Telefon : (224) 451 09 09

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Polsan & Özel Olimpos Hastanesi Hakkında

ÖZEL OLİMPOS HASTANESİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 30 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Olimpos Hastanesi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Olimpos Hastanesinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 30 indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin  uyguladığı  cari  fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde  alınan farklar üzerinden % 30 indirim, yatak , refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 30  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web      : http://www.olimposhastanesi.com.tr/

Adres    : Öğretmenevleri Mah. 460 Sok. No : 48 Konyaaltı / ANTALYA

Telefon : 0(242) 228 09 09

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Polsan & Özel Selçuklu Hastanesi Hakkında

ÖZEL SELÇUKLU HASTANESİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 15 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Selçuklu Hastanesi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Selçuklu Hastanesinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 15 indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin uyguladığı cari fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde alınan farklar üzerinden % 15 indirim, yatak, refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 15  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web     : http://www.selcuklu.com.tr/
Adres   : Hastane Caddesi NO:28 Selçuklu,Konya,TURKEY
Telefon : 444 50 42

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Polsan & Özel Yaşam Hastanesi Hakkında

YAŞAM HASTANESİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 50 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Yaşam Hastanesi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Yaşam Hastanesinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 50 indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin uyguladığı cari fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde alınan farklar üzerinden % 50 indirim, yatak, refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 50  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web     : http://www.yasaminiz.com/
Adres   : Talatpaşa Caddesi No.39 Bahçelievler-İstanbul/TÜRKİYE
Telefon : 0 212 441 77 70 (pbx)

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Polsan & Güral Harlek Otel Hakkında

Güral Harlek Thermal Resort & SPA %30 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Güral Harlek Thermal Resort & SPA arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın ve ailelerinin, Güral Harlek Thermal Resort & SPA ‘dan 31.07.2014 tarihine kadar alacakları tatil hizmetlerinde % 30 indirim uygulanacaktır.

Kampanya 31.07.2014 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu indirim bayram, yılbaşı, resmi tatillerde ve sömestr döneminde geçerli değildir.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; Polsan üyesi olunduğuna dair belge ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Standart Oda

Pazar – Cuma

POLSAN FİYATI (-%30)

Cumartesi

POLSAN FİYATI

İki Kişilik Oda Fiyatı

265 TL

185 TL

295 TL

205 TL

Tek Kişilik Oda Fiyatı

195 TL

155 TL

220 TL

175 TL

Üç kişilik Oda Fiyatı

355 TL

250 TL

395 TL

275 TL

0 – 1,99 Yaş Bebekler

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

Ücretsiz

SNG + 1 çocuk (2 – 6,99 yaş)

195 TL

155 TL

220 TL

175 TL

SNG + 1 çocuk (7 – 11,99 yaş)

265 TL

185 TL

295 TL

205 TL

SNG + 2 çocuk (2–6,99 ve 2–6,99)

265 TL

185 TL

295 TL

205 TL

SNG + 2 çocuk (2–6,99 ve 7–11,99)

265 TL

185 TL

295 TL

205 TL

SNG + 2 çocuk (7–11,99 ve 7–11,99)

330 TL

230 TL

365 TL

255 TL

DBL + 1 çocuk (2 – 6.99)

265 TL

185 TL

295 TL

205 TL

DBL + 1 çocuk (7 – 11.99)

330 TL

230 TL

365 TL

255 TL

DBL + 2 çocuk (2–6,99 ve 2–6,99)

330 TL

230 TL

365 TL

255 TL

DBL + 2 çocuk (2–6,99 ve 7–11,99)

330 TL

230 TL

365 TL

255 TL

DBL + 2 çocuk (7–11,99 ve 7–11,99)

395 TL

275 TL

440 TL

310 TL

Not: Tek kişilik odalar için indirim söz konusu değildir. Ayrıca otelin belirlemiş olduğu kampanyalar ile birleştirilemez. İndirim oranları sadece konaklamalar için geçerli olup, ekstra harcamalar için geçerli değildir. Özel dönem ve resmi tatillerde geçerli değildir.

Web      : http://www.guralharlek.com

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

15.01.2014 Ortaklarımıza Duyuru

Sayın Ortağımız;

Bir kısım art niyetli sosyal medya kullanıcıları,Emniyet Teşkilatımızı karalamak maksadıyla, yönetim kurulu başkanımızın, üyelerimizin ve şirketlerimizin isimlerini kullanarak farklı kesimlere sosyal medya üzerinden mesaj atmaktadırlar.Polsan Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Şirketleri Twitter, Facebook ve benzeri sosyal medya araçlarının hiçbirini kullanmamaktadırlar. Polsan ve yöneticileri hakkında yapılacak tüm açıklamalar ve duyurular Polsan’ın resmi web sitesinden yapılmaktadır. Ortaklarımıza yapılacak duyurular da yine Polsan tarafından mesaj olarak tüm ortaklarımıza gönderilmektedir. Polsan Yönetim Kurulu başkanımızın, üyelerimizin ve şirketlerimizin adını kullanarak yapılan tüm bildirimler, atılan tüm mesajlar bilgimiz dışında ve art niyetli insanlar tarafından Emniyet teşkilatı ve onun güzide bir kuruluşu olan Polsan’ı karalamak maksadıyla yapılmaktadır, bu tür mesajlara itibar edilmemesini ve cevap verilmemesini önemle arz ederiz.

14.01.2014 Polsan & Özel Dental Park Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hakkında

ÖZEL DENTAL PARK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’N DE % 20 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Dental Park  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Dental Park  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 20 indirim uygulanacaktır.

FİYATLANDIRMA

 • Merkeze yapılan başvurularda, muayene ve muayene sonrasında istenecek panoromik röntgen çekiminden yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır.
 • Hastaya verilen hizmetler, muayene ve tedavi ücretleri resmi fiyat listesi üzerinden , %20 indirim uygulayarak fiyatlandırılacaktır.
 • İmplant uygulamalarında % 20 indirim uygulanarak fiyatlandırılacaktır.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web: http://ozeldentalpark.com.tr/

Adres              : Ümit Mah. 2510. Sokak No:8 Ümitköy / ANKARA

Telefon           : (0312) 235 40 04 -236 40 04

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

14.01.2014 Polsan & Özel Rehamer Fizik Tedavi Merkezi Hakkında

ÖZEL REHAMER FİZİK TEDAVİ MERKEZİNDEN POLSAN ORTAKLARINA % 20 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Rehamer Fizik Tedavi Merkezi arasında yapılan anlaşma neticesinde;

Sandık Ortaklarımıza ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere kimlik belgeleri  ile  başvurdukları  takdirde;

a)    SGK anlaşmalı hastanelerin  uyguladığı  cari  fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde  alınan farklar üzerinden % 20 indirim, yatak , refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  %20 indirim yapacaktır.

b)    SGK anlaşması olmayan hastanelerde uygulanan cari fiyatlar baz alınacak olup, hastane tahlil ve tedkikler dahil tüm poliklinik hizmetlerinde  % 20 yatak , refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde  %20 indirim yapacaktır.

c)    Hastane  bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez.Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimlerden faydalanabilmeleri için;  Emniyet Genel Müdürlüğü Kimlik Kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir.

Web    : http://www.rehamer.com/

Adres    : Merkez Aytaç Mahallesi, Fatih Caddesi
No:89 Küçükçekmece-İSTANBUL

Telefon : (0212) 470 04 95

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

14.01.2014 Polsan & Özel Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hakkında

MİADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE % 15 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 15 indirim uygulanacaktır.

FİYATLANDIRMA

 • Merkeze yapılan başvurularda, muayene ve muayene sonrasında istenecek panoromik röntgen çekiminden yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmayacaktır.
 • Hastaya verilen hizmetler, Miadent kurumsal muayene ve tedavi ücretleri fiyat listesi üzerinden , %15 indirim uygulayarak fiyatlandırılacak ve 3 taksit yapılabilinecektir.
 • Ortodonti tedavilerinde kurumsal ücret tarifesi uygulanacaktır.
 • İmplant uygulamalarında % 30 indirim uygulanarak fiyatlandırılacaktır.
 • Genel anestezi ile ameliyathane ortamında tedaviler yapılabilmektedir.
 • Özürlü hastalar için otopark ve bina içinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 • Merkezin 7/24 acil servisi bulunmaktadır.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web      : http://miadent.com/

Adres    : Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı BT Plaza 143/A Balgat / Çankaya / ANKARA

Telefon : 444 5 642

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

14.01.2014 Polsan & Özel Gelişim Hastanesi Hakkında

ÖZEL GELİŞİM HASTANESİNDEN POLSAN ORTAKLARINA  % 55 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Özel Gelişim Hastanesi arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Özel Gelişim Hastanesinden alacakları sağlık hizmetlerinde % 55 indirim uygulanacaktır.

 • SGK anlaşmalı hastanelerin  uyguladığı  cari  fiyat farkları baz alınacak olup (bu farklar hiç bir zaman SGK nın belirlediği farkı aşamaz)  hastane,  hastaya tahlil, tedkik ve radyoloji dahil tüm poliklinik hizmetlerinde  alınan farklar üzerinden % 55 indirim, yatak , refakat, ameliyat  dahil tüm yatılı hizmetlerde alınan farklar üzerinden  % 55  indirim yapacaktır.
 • Hastane bakanlığın fark alınamaz olarak belirttiği Acil, KVC, Yoğun Bakım, Onkoloji vs. gibi bölümlerde hastadan hiç bir şekilde fark talep edemez. Yine bakanlığın hastanelere sınıflarına göre belirlemiş olduğu fark alma yüzdesini hiç bir şekilde aşıp fark talep edemez.

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web      : http://www.gelisimhastanesi.com.tr/

Adres    : Mahmutbey Caddesi Posta No:369 34570 Bahçelievler/İstanbul

Telefon : 0 212 656 86 00

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

14.01.2014 Polsan & Kığılı Mağazaları Hakkında

KIĞILI MAĞAZALARINDAN, POLSAN ORTAKLARINA%50 İNDİRİME EKSTRA %10 İNDİRİM

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile KIĞILI Mağazaları arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, KIĞILI Mağazalarından 19 Aralık 2013 – 31Ocak 2014tarihleri arasında,Emniyet Genel Müdürlüğü Personel kimlik kartını ibraz ederekyapacakları alışverişlerde%50 İNDİRİME EKSTRA %10  indirim uygulanacaktır.

 1. Kampanya, 10 Aralık 2013 – 31Ocak 2014tarihleri arası geçerlidir.
 2. Kampanya, tüm Kiğılı mağazalarında geçerlidir. (Abdullah Kiğılı mağazalarında geçerli değildir.)
 3. Kiğılı’da mevcut %50 indirim bulunmaktadır. Polis kimliğini gösterenler tüm ürünlerde indirimli satış fiyatı üzerinden %10 ekstra indirim sağlanacaktır.
 4. Kampanyaya, promosyon ürünler ve ikili/üçlü promosyon ürün grupları dahil değildir.
 5. Kampanya, doğum günü indirimi  dışında diğer hiçbir iskonto ile birleştirilememektedir.
 6. Kampanya, Şanslı Gün kampanyası ile birleştirilemez.

Kampanya süresince, Kiğılı Kart sahibi olanlar Kart puanlarını kullanabilecektir. Kiğılı Kart sahibi olmayanlar ise, Kiğılı mağazalarında anında kartlarını çıkarabilirler

Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.

Web      :www.kigili.com.tr

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

12.01.2014 Ortaklarımıza Duyuru

DUYURU

Son günlerde Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) hakkında bazı gazete ve TV kanallarında yayınlanan kuruluşumuzla ilgili tek taraflı ve maksatlı, geçmişte bir kısım basın yayın organlarında çıkmış ve yalanlanmış ve tekzip edilmiş olan haberlerin tekrar gündeme taşınmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. POLSAN Tüzüğü gereği her türlü mali ve idari denetime tabi olup bu denetim bağımsız denetmenlerce yapılmaktadır. Kurumsal itibarımızı hedef alan ve yönetim kurulu üyelerimizi itham altında bırakan bu mesnetsiz, art niyetli ve gerçek dışı iddialara karşı POLSAN olarak aşağıdaki açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur.

POLSAN Yönetimi sandık tüzüğünde belirtilen esaslara uygun demokratik ve şeffaf bir genel kurul neticesinde oluşmuş meşru bir organdır. POLSAN yönetiminin, ülkemiz, emniyet teşkilatımız ve ortaklarımızın menfaatini azami şekilde gözetmenin dışında herhangi bir amacı yoktur.

Emniyet Teşkilatının içine tefrika sokmak ve yıpratmak maksadıyla sık sık aynı şahıslar tarafından çıkarılan haberlerin kimlere ve nelere hizmet ettiği yüce Türk Milleti ve Emniyet Teşkilatımızca çok iyi bilinmektedir. Bazı basın yayın organlarının haber kaynağı olarak gösterdikleri ve meslekten ihraç edilmiş olan İrfan Çelik’le ilgili durum aşağıda açıklanmıştır.

Gazete manşetlerinde haber kaynağı olarak gösterilen ve hukuki durumu kanun önünde tartışmalı olan bir oluşumun Genel Başkanı olduğunu iddia eden İrfan Çelik’in bütün iddiaları yine anılan aynı oluşumun Genel Başkanı olduğunu açıklayan kişi tarafından, aşağıdaki açıklama metniyle tamamen yalanlanmıştır.

Bu konuya ilişkin açıklama söz konusu oluşumun kendi internet sitesinde aşağıdaki şekilde kamuoyuna duyurulmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki İrfan Çelik’in kendilerinin Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı, İrfan Çelik’in amaçları dışına çıkarak emniyet çalışanlarının hak ve menfaatlerinden ziyade siyasi açıklamalarda bulunduğu, İrfan Çelik’in haddini ve yetkisini aşarak yapmış olduğu bu açıklamalardan haberdar olmadıklarını, İrfan Çelik’in özellikle yargıya taşınmış bir mevzuda tarafgir bir tutum sergilemesi ve Emniyet Teşkilatında şucu, bucu ayrımı varmış anlamına gelebilecek bir açıklama yapmasının kendisinin tek başına yapabileceği bir şey olmadığı, kendisine bu aklı vererek kendilerini siyasallaştırmak isteyenlerin kim olduklarının kendileri tarafından çok iyi bilindiği, İrfan Çelik’in beraber oldukları günden bu yana hassasiyetle yürütmüş olduğu siyasi söylemlerden uzak salt hak arama prensibini çiğnemiş olduğunu ve bu yetkisiz açıklamayı kabul etmeyerek kale almadıklarını tüm kamuoyuna duyuru olarak web sitesinde yayınlamışlardır.

Kaldı ki (güya) ; Kendilerinin dahi itibar etmediği ve başkaları tarafından art niyetli kullanıldığını söylediği, teşkilatımız ve resmi makamlarca defalarca yalanlanan bir şahsın mesnetsiz iddiaları bir kez daha bir kısım gazete manşetlerine taşınmıştır. Bu durum aziz milletimizin kıymetli evlatlarının vazife yaptığı ve memleketimizin güzide bir kuruluşu olan yardım sandığını zan altında bırakmıştır. Bu haberleri yapan bazı basın yayın organlarını teessüfle seyrederken, POLSAN olarak bir kez daha aşağıdaki açıklamaları yapma mecburiyetinde kalınmıştır.

POLSAN, 1952 yılından bu yana Emniyet Teşkilatı mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Gelirini üyelerinin aidatlarından ve bu aidatların işletilmesinden elde ettiği gelirlerden karşılayan POLSAN, 1998 yılından beri şirket kurabilmekte ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilmektedir.

“POLSAN’IN Zararı” İddiası

POLSAN’IN bilanço ve gelir tablosu gibi resmi raporları web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Hangi şirketinin zarar ettiği hangi şirketinin ise kar ettiği bu raporlar üzerinde gayet açık ve net bir şekilde görülmektedir. Tüm ortaklara ve site ziyaretçilerine açık olan bu raporları, saklı ve gizli bir şeyi ortaya çıkarmış gibi değiştirip tutarsız bir şekilde belli kısımlarını yayınlamak iş bilmezliği, anlamaz lığı ve art niyeti ortaya koymuş ve POLSAN ailesini ciddi şekilde üzmüştür. POLSAN’IN 2011 yılı web sitesi faaliyet raporunda karı 70.207.252.70 TL, 2012 yılı karı ise 93.726.196.38 TL olarak açıklanmıştır. 2013 yılında da bir önceki yıla göre karında % 10 artış beklenmektedir.

“200 Milyon Mevduat, Özel Finans Kuruluşunda” iddiası

POLSAN’IN hiçbir banka ya da finans kuruluşuyla ilgisi yoktur. Mevduatlarını, ortaklarının ve POLSAN’IN azami menfaatleri göz önüne alınarak tüm bankalardan teklif alınarak en yüksek kar oranı veren banka ya da finans kuruluşlarında değerlendirilmektedir. Banka ve finans kuruluşlarındaki toplam mevduatı 31/12/2013 itibariyle 192.796 milyon TL dir. POLSAN, mevduatlarını en yüksek kar getirisi veren 17 ayrı banka ya da finans kuruluşunda 25 ayrı hesapta değerlendirmektedir. Bu mevduatın ¼ ü bir devlet bankasında değerlendirilmektedir. Dört ayrı özel finans kuruluşundaki POLSAN’IN mevduatı yürürlükte olan katılımcı tip ortaklık uygulaması gereği, 25 milyon TL olup bu da POLSAN’IN toplam mevduatının % 13 üne denk gelmektedir. Çıkan gazete haberinde sadece bir finans kuruluşunda POLSAN’IN 200 milyon TL mevduatı olduğu haberinin ne kadar yanlış ve art niyetli olduğu aşikârdır.

“465 Milyon Kayıp Para” iddiası

“POLSAN’ ın 465 milyon TL si kayıp” olduğu haberi ise hiçbir mesnede dayanmayan tamamen uydurma bir haberdir. Bir milyarın üzerinde öz sermayesi olan bir sandığın 465 milyonunun kayıp olması gibi komik, akıllara zarar bir iddiayı, hiçbir araştırma ve soruşturmaya tabi tutmadan manşetlere taşımanın nasıl bir gazetecilik anlayışı olduğunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 2011-2012 ve 2013 yılı bilançolarında yayınlanacak olan POLSAN’ ın öz sermayesine bakılacak olursa öz sermayesinde bir düşüş olmadığı, aksine bir yükselme olduğu görülecektir.

“Yüksek Yargı Organlarının Çocuklarının Yurtdışında Okutulması” iddiası

POLSAN tüzüğünde burs verme, öğrenci okutma gibi bir yardım şekli olmamakla birlikte bugüne kadar hiç bir ortağımız ya da dışarıdan bir insanın çocuklarını okutmak için para ayrılmamış ve verilmemiştir. Diğer iddialar gibi bu da mesnetsiz tamamen uydurma olup ortaklarına ve onların mensup olduğu Emniyet Teşkilatına karşı yürütülen karalama kampanyalarından bir tanesidir.

“İki Yıllık Genel Yönetim Giderleri 17 Milyon”  iddiası

Gazete manşetinden de anlaşılacağı gibi POLSAN’IN gelir gider tablosundaki 2011 -2012 toplam 17 milyon TL ye yakın Genel Yönetim Giderleri alınarak biri başkan olmak üzere toplam dokuz kişilik yönetim kurulunun harcadığı para gibi gösterilmektedir. Bu rakamlar sandığın web sitesinde yayınlanan rakamlar olmakla birlikte ısrarla yanlış yorumlanıp art niyetli yayınlanmaktadır. 2011 yılı POLSAN’ ın genel yönetim giderleri 7.243.036 TL,  2012 yılı ise 9.644.978 TL dir. Bu giderler yönetim kurulunun giderleri değil POLSAN’IN başta personel giderleri olmak üzere, elektrik, su, telefon, doğalgaz, temizlik, güvenlik, işletme, bakım onarım, haberleşme, sigorta, tanıtım, banka ve amortisman giderleri gibi giderlerdir. Bu giderlerle yönetim kurulu üyelerinin hiçbir ilgisi yoktur.

“5.000 TL lik Şirkete 300 bin TL Vermişler” iddiası

Gelirini üyelerinin aidatlarından ve bu aidatların işletilmesinden elde ettiği gelirlerden karşılayan POLSAN, 1998 yılından beri şirket kurabilmekte ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilmektedir.

Bu kapsamda, 2011 yılında uzmanlarca yapılan iki değerleme raporuna istinaden POLSAN Yönetim Kurulunun 05.04.2011 tarih ve 101 no’ lu kararıyla İzamsan Ambalaj Gıda Paz. Dağ. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin hisselerinin tamamı organize sanayi bölgesinde bulunan tüm gayrimenkulleriyle birlikte satın alınmıştır. Bu alım ve şirketin yönetim süreci Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmüş ve yürütülmektedir.

Gayrimenkul uzmanlarına yaptırılan değerleme raporlarında ve şirketimizin bulunduğu Aliağa organize sanayi bölgesi yönetiminin verdiği bilgilere göre şu andaki değeri alış değerinin üzerindedir. Haber içeriğinde geçen ancak başlıkla çarpıtılan iddialar hakkında açılmış olan davayla ilgili  13.09.2013 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” kararı verilmiştir. Yapılan haberde yer verilen tek taraflı iddiaların devam etmekte olan adli süreci etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Davaya konu olan iddialarla ilgili olarak üyelerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilecektir. Kamuoyuna bilgilendirme ise dava sonucunda yapılacaktır.

Altmış yılı aşkın bir süredir Türk Polis Teşkilatı personelinin arasında yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan kuruluşumuzun hem üyelerimiz, hem de kamuoyu nezdinde kurumsal itibarını zedeleyenler ve bu iddiaları tek taraflı olarak gündeme taşıyıp alet olanlar hakkında her türlü hukuki süreçlerin işletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dr. Muammer BUÇAK
Polsan Yönetim Kurulu Başkanı

1.Sınıf Emniyet Müdürü

 

09.12.2013 40. Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 40. Araç Kampanyamız için HONDA Mutluhan Konut Edn. Ve İşlt. A.Ş. ve PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

Honda
1)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Düz Vites 2013 Model LPG (3 Adet)
2)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model Benzinli (1 Adet)
3) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model LPG (2 Adet)
4) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model Benzinli (1 Adet)
5) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model LPG (3 Adet)
6)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model Benzinli (7 Adet)
7) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model LPG (51 Adet)
8) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model LPG (2 Adet)
9) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model Benzinli (1 Adet)
10) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model LPG (5 Adet)

Peugeot
1 ) Peugeot 208 Active 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (10 Adet)
2) Peugeot Partner Tepee Active 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (50 Adet)
3) Peugeot 301 Allure 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (40 Adet)
4) Peugeot 308 Active 1.6 hdi Auto6R (Otomatik) 2013 Model (5 Adet)
5) Peugeot 5008 Allure 1.6 hdi Stop&Start Auto6R (Otomatik) 2013 Model (3 Adet)
6) Peugeot 208 Access 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (11 Adet)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505 318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir.
Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göreyapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 11.12.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.

KARAR NO : 9
KARAR TARİHİ: 05.06.2013 (Çarşamba)
Gündem 3, Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin Sandığın düzenlediği araç ve ev
kampanyalarına katılamayacağına, oy birliği ile karar verildi.

Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

03.12.2013Ortaklarımıza Duyuru

03.12.2013 tarihli Yurt Gazetesi’nde, Polsan nezdinde herhangi bir araştırma yapılmadan, “Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na üye olan polislerin sandık hesabına kredi çektikleri için el konulduğunun ortaya çıktığı, 23 bin polisin hesabında hukuksuz bir bloke olduğu” yönünde, gerçeği yansıtmayan bir haber yayınlanmıştır.

 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı 3201 sayılı yasanın 90. Maddesi uyarınca kurulmuş olup aynı yasa uyarınca Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Gerek Sandık mevzuatı, gerekse İcra ve İflas Kanununda düzenlenen rüçhan ve haklar, Sandık hak ve alacaklarına yöneliktir.

 

Sandığımızla ilgisi bulunmayan alacak borç ilişkileri nedeniyle, değişik İcra Müdürlüklerinden, bazı ortaklarımızın Sandıkta doğmuş, doğacak hak ve alacakları üzerine haciz konulduğuna ilişkin haciz müzekkereleri veya ihbarnameleri gelmektedir. Bu durumdaki ortaklarımızın sayısı haberde belirtildiğinin aksine, yirmi üç bin değil, elliyi ancak aşan bir rakamdır.

 

Sandık mevzuatında, ortaklarımızın Sandıktaki hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığından, İ.İ.K. uyarınca haczi kabil olmayanlar dışında ortağın Sandığa olan borçları mahsup edildikten sonra kalan hak ve alacaklarına, adli makam olan ilgili icra müdürlüklerince yasal zorunluluk gereği haciz uygulanmaktadır.

 

Ortaklarımıza verilen borçlar da hacze kabil alacak olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Sandığımız borç verirken, her borç veren kurum ve kuruluş gibi risk takibi yapmaktadır ve riskli gördüğü durumlarda borç vermemektedir.

 

Yapılan incelemede; alacakları haciz işlemine tabi olan ortaklarımızın büyük çoğunluğunun aynı zamanda Sandığımıza da borçlu oldukları tespit edilmiştir. Bu durumda bulunan ortaklarımıza yeni borç verilerek borcunun arttırılması İ.İ.K. kapsamında sorumluluk doğurucu bir işlem olduğu gibi icralık durumdaki bir ortağa borç verilmesinin risk takibi açısından ve ortak açısından da doğru olmadığı değerlendirilmektedir. 93 bine yakın ortağımızın birikimlerini olası risklere karşı korumak da Sandığımızın görevleri arasındadır.

 

Sandığımız tarafından ortaklarımızın Ziraat Bankası hesaplarına bloke konulduğu hususu da tamamen yanlış ve gerçek dışı bir haberdir. Bankaların uyguladığı bloke işlemleri ile Sandığımızın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sandık dışındaki kurum ve kuruluşların işlemlerinden Sandığı sorumlu tutmak, insaf ve dürüstlükten uzaktır.

 

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

29.11.2013 Ortaklarımıza Duyuru

03.12.2013 tarihli Yurt Gazetesi’nde, Polsan nezdinde herhangi bir araştırma yapılmadan, “Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na üye olan polislerin sandık hesabına kredi çektikleri için el konulduğunun ortaya çıktığı, 23 bin polisin hesabında hukuksuz bir bloke olduğu” yönünde, gerçeği yansıtmayan bir haber yayınlanmıştır.

 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı 3201 sayılı yasanın 90. Maddesi uyarınca kurulmuş olup aynı yasa uyarınca Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Gerek Sandık mevzuatı, gerekse İcra ve İflas Kanununda düzenlenen rüçhan ve haklar, Sandık hak ve alacaklarına yöneliktir.

 

Sandığımızla ilgisi bulunmayan alacak borç ilişkileri nedeniyle, değişik İcra Müdürlüklerinden, bazı ortaklarımızın Sandıkta doğmuş, doğacak hak ve alacakları üzerine haciz konulduğuna ilişkin haciz müzekkereleri veya ihbarnameleri gelmektedir. Bu durumdaki ortaklarımızın sayısı haberde belirtildiğinin aksine, yirmi üç bin değil, elliyi ancak aşan bir rakamdır.

 

Sandık mevzuatında, ortaklarımızın Sandıktaki hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığından, İ.İ.K. uyarınca haczi kabil olmayanlar dışında ortağın Sandığa olan borçları mahsup edildikten sonra kalan hak ve alacaklarına, adli makam olan ilgili icra müdürlüklerince yasal zorunluluk gereği haciz uygulanmaktadır.

 

Ortaklarımıza verilen borçlar da hacze kabil alacak olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Sandığımız borç verirken, her borç veren kurum ve kuruluş gibi risk takibi yapmaktadır ve riskli gördüğü durumlarda borç vermemektedir.

 

Yapılan incelemede; alacakları haciz işlemine tabi olan ortaklarımızın büyük çoğunluğunun aynı zamanda Sandığımıza da borçlu oldukları tespit edilmiştir. Bu durumda bulunan ortaklarımıza yeni borç verilerek borcunun arttırılması İ.İ.K. kapsamında sorumluluk doğurucu bir işlem olduğu gibi icralık durumdaki bir ortağa borç verilmesinin risk takibi açısından ve ortak açısından da doğru olmadığı değerlendirilmektedir. 93 bine yakın ortağımızın birikimlerini olası risklere karşı korumak da Sandığımızın görevleri arasındadır.

 

Sandığımız tarafından ortaklarımızın Ziraat Bankası hesaplarına bloke konulduğu hususu da tamamen yanlış ve gerçek dışı bir haberdir. Bankaların uyguladığı bloke işlemleri ile Sandığımızın hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sandık dışındaki kurum ve kuruluşların işlemlerinden Sandığı sorumlu tutmak, insaf ve dürüstlükten uzaktır.

 

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

26.11.2013 Ortaklarımıza Duyuru

Değerli Ortağımız;

Polsan, sizlerin işlemlerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve verimliliği artırmak için birçok proje üzerinde çalışmaktadır.

22.11.2013 Tarihinden itibaren aşağıda bahsedilen tüm işlemler ve işlem aşamalarıyla ilgili ortaklarımıza bilgilendirme mesajı gönderilmeye başlanmıştır.

 

SMS BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK İŞLEMLER:

Borç senedi evrağı ulaştığında, borç verme işlemi onaylandığında ve banka hesabınıza para geçtiğinde

Sosyal yardım işlemleri için evraklarınız ulaştığında

Taksit öteleme dilekçeniz ulaştığında

Üyelik dondurma talebiniz ulaştığında

Ortaklık tipi değiştirme talimatınız ulaştığında

Her türlü evrağınız ve dilekçeniz sandığa ulaştığında

SMS ile bilgilendirileceksiniz.

11.12.13 tarihi itibariyle, sandığa ulaşan evraklarınızda bir eksiklik olması durumunda da, eksiklik hakkında sizi kısa mesajla bilgilendirecek ücretsiz uygulamamız başlamıştır.

Amacımız işlemlerinizde zaman kaybını önlemek ve siz değerli ortaklarımıza daha hızlı kaliteli ve güvenli hizmet sunmaktır.

Saygılarımızla.

26.11.2013 2013/2 Konut Kampanyası Hakkında

26.11.2013 tarihli Kırıkkale Kampüspark Evleri duyurusu için tıklayınız.

18.11.2013 39. Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 39. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. , HONDA Mutluhan Konut Edn. Ve İşlt. A.Ş. ve Nissan Otomotiv A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;


Nissan
1 ) Juke 1.6 Tekna CVT 17" Yeni Alaşımlı Jant 2013 Model(2 Adet)
2 ) Juke 1.5 DCI Tekna M/T 17" Yeni Alaşımlı Jant STOP/START 2013 Model(1 Adet)
3 ) Qashqai 1.6 Tekna CVT 17" 2013 Model(2 Adet)
4 ) Qashqai 1.6 Tekna Sky Pack CVT 2013 Model(1 Adet)
5 ) Qashqai 1.5 DCI Tekna 17” 2013 Model(1 Adet)
6 ) Qashqai 1.5 DCI Tekna Sky Pack M/T 2013 Model(3 Adet)
Honda
1)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Düz Vites 2013 Model LPG (4 Adet)
2)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model Benzinli (3 Adet)
3) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model LPG (3 Adet)
4) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model Benzinli (1 Adet)
5) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model LPG (5 Adet)
6)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model Benzinli (9 Adet)
7) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model LPG (50 Adet)
8) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model Benzinli (2 Adet)
9) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model LPG (3 Adet)
10) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model Benzinli (5 Adet)
11) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model LPG (5 Adet)
Peugeot
1 ) Peugeot 208 Active 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (15 Adet)
2) Peugeot 301 Active 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (10 Adet)
3) Peugeot 301 Allure 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (60 Adet)
4) Peugeot 308 Sportium 1.6 hdi Auto6R (Otomatik) 2013 Model (15 Adet)
5) Peugeot 5008 Allure 1.6 hdi Stop&Start Auto6R (Otomatik) 2013 Model (3 Adet)
6) Peugeot 308 Active 1.6 hdi Auto6R (Otomatik) 2013 Model (7 Adet)
7) Peugeot 208 Access 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (15 Adet)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 20.11.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen
Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.
KARAR NO : 9
KARAR TARİHİ: 05.06.2013 (Çarşamba)
Gündem 3, Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin Sandığın düzenlediği araç ve ev kampanyalarına katılamayacağına, oy birliği ile karar verildi.


Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

08.10.2013 Ortaklarımıza Duyuru

14  Ekim 2013  Pazartesi  günü  Kurban Bayramı Arefe Günü olması nedeniyle, Polis Bakım ve Yardım Sandığı bünyesinde işlem yapılamayacaktır.

Yapılamayacak İşlemler şöyledir:

-Borçlanma İşlemleri,

-Erken Ödeme,

-Taksit Ödeme,

-Ara Ödeme,

-Mola Başvurusu,

-Ortaklık girişi ve çıkış işlemleri,

-Sosyal Yardımlar,

-Ortak online işlemleri.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

08.10.2013 Ortaklarımıza Duyuru

Son günlerde Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) hakkında bir gazetede yayınlanan kuruluşumuzla ilgili tek taraflı haberlerde yer alan ticari itibarımızı hedef alan ve yönetim kurulu üyelerimizi itham altında bırakan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

POLSAN, 1952 yılından bu yana Emniyet Teşkilatı mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Gelirini üyelerinin aidatlarından ve bu aidatların işletilmesinden elde ettiği gelirlerden karşılayan POLSAN, 1998 yılından beri şirket kurabilmekte ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilmektedir.

Bu kapsamda, 2011 yılında uzmanlarca yapılan iki değerleme raporuna istinaden POLSAN Yönetim Kurulunun 05.04.2011 tarih ve 101 no’lu kararıyla İZAMSAN Ambalaj Gıda Paz. Dağ. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin hisselerinin tamamı satın alınmıştır. Bu alım ve şirketin yönetim süreci Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmektedir.

Haber içeriğinde geçen ancak başlıkla çarpıtılan iddialar hakkında açılmış olan davayla ilgili  13.09.2013 tarihinde “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” kararı verilmiştir. Müştekiler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararına karşı itirazda bulunmuşlardır. Yapılan haberde yer verilen tek taraflı iddiaların devam etmekte olan adli süreci etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Davaya konu olan iddialarla ilgili olarak üyelerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilecektir. Kamuoyuna bilgilendirme ise dava sonucunda yapılacaktır.

Altmış yılı aşkın bir süredir Türk Polis Teşkilatı personelinin arasında yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan kuruluşumuzun hem üyelerimiz hemde kamuoyu nezdinde ticari itibarını zedeleyenler ve bu iddiaları tek taraflı olarak gündeme taşıyanlar hakkında her türlü hukuki süreçlerin işletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

04.10.2013 38. Araç Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 38. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ve HONDA Mutluhan Konut Edn. Ve İşlt. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;
Peugeot
1 ) Peugeot 208 Active 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (20 Adet)
2) Peugeot 301 Active 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (35 Adet)
3) Peugeot 301 Allure 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (70 Adet)
4) Peugeot 308 Sportium 1.6 hdi Auto6R (Otomatik) 2013 Model (10 Adet)
5) Peugeot 3008 Allure 1.6 hdi Stop&Start Auto6R (Otomatik) 2013 Model (5 Adet)
6) Peugeot Partner Tepee Active 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (12 Adet)
Honda
1)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Düz Vites 2013 Model LPG (4 Adet)
2)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model Benzinli (4 Adet)
3) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model LPG (3 Adet)
4) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model Benzinli (2 Adet)
5) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model LPG (6 Adet)
6)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model Benzinli (16 Adet)
7) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model LPG (51 Adet)
8) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model Benzinli (2 Adet)
9) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model LPG (5 Adet)
10) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model Benzinli (2 Adet)

11) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model LPG (5 Adet)
Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir.
Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 07.10.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.


Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.


Yönetim Kurulumuzun 05.06.2013 tarih ve 9 sayılı toplantısında “Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin, Sandığın düzenlediği araç ve ev kampanyalarına katılamayacağına” oy birliği ile karar verilmiştir.


Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

16.09.2013 Bayram İçin Borç Verme Yönergesi

Ramazan, Kurban ve Polis Bayramlarında Sandığımız ortaklarına bayramdan önce, süresi Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere Bayram için borç verilir. Bayram için borç aşağıdaki şartlarla verilir.

17.09.2013 / 14/10/2013 (dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere,aşağıda maddeler halinde bulunan şartlara uygunluk sağlayan  tüm  Ortaklarımıza azami 3.500 TL limit dâhilinde 12 aya kadar vadeli olarak, aylık kefilli % 1,10 kefilsiz (fon teminatlı ) % 1,15 faiz oranıyla bayram kredisi verilecektir.

Ortaklık Süresi:
Madde 1-Ortak ilk aidat kesintisini müteakip Bayram İçin Borç alabilir.

Borçlanma Limiti:
Madde 2- 3.500,-TL (ÜÇBİNBEŞYÜZ) limit dahilinde  Bayram İçin Borç verilir.

Vade:
Madde 3- Bayram İçin Borç vermede vade en az 6 ay, en çok 12 aydır.

Faiz Oranı:
Madde 4 –En az 10 büyük bankanın faiz ortalamasının  % 15 altında faiz oranı belirlenir.

Borçlanmada Sınırlamalar:
Madde 5-

a)Borcunu zamanında ödemeyen ve hakkında icra takibi yapılan ortak Bayram için borç alamaz.
b)Bayram Kredisi altında 6 aydan fazla borcu olanlar bu borçtan yararlanamazlar.

Borçlanmada İstenilen Belgeler:
Madde 6- Kefilli/Kefilsiz, usulüne uygun olarak tanzim edilen PBYS Borç Senedi ile başvurulur.

Diğer Hususlar:

Madde 7- Bu yönergede yer almayan hususlarda Tüzük, Ortaklık, Sosyal yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği hükümleri ile Yönetim Kurulu Kararları gereğince işlem yapılır.

Bu yönerge  hükümleri  17/09/2013  tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Ahmet AKGÜN

Polis Başmüfettişi

PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

09.09.2013 Polpet Akaryakıt Hakkında

Değerli Ortaklarımız,

İştiraklerimizden POLPET Akaryakıt A.Ş.’ nin Ankara / Şaşmaz ve Kırklareli / Lüleburgaz’da bulunan akaryakıt istasyonlarında geçerli olan Vakıfbank ASES Kredi Kartı indirimimiz, 06.09.2013 tarihinden itibaren pompa fiyatlarına yansıtılacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

 

06.09.2013 Faiz Oran Değişikliği Hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 

ORTAKLARINA DUYURU

2013

Bilindiği üzere; Sandığımız, Ortaklarına farklı türlerde borç verme hizmeti sağlamaktadır. Aktif büyüklüğüne göre ilk 10 (on) bankanın açıkladığı reel faiz oranları esas alınarak, Para piyasalarındaki ani değişimler neticesinde ve ekonomik gerekler göz önünde bulundurularak Sandığımızca uygulanan borç verme faiz oranlarının ortaklarımız nezdinde olabilecek en uygun koşullarla güncellenmesi gereği duyulmuştur bu nedenle faiz oranları revize edilmiştir.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın borç verme hizmeti kapsamında kullandırılan borç çeşitlerinde, kefilli ve kefilsiz borçlanmalarda faiz oranları 06 Eylül 2013 tarihinden itibaren Siz kıymetli Ortaklarımız için Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre;

BORÇ TÜRÜ 06 Eylül 2013 itibariyle uygulanabilecek Faiz Oranı
Kefilli(%) Kefilsiz(%)
İhtiyaç 1.24 1.39
Taşıt Alım Destek 1.34 1.40
Konut Alım Destek 1.05 1.15
OHAL 1.05 1.15
Aidat Karşılığı - 0.84
Poltek - 1.48
Düğün 1.05 1.15
Bayram 1.10 1.15

Ortaklarımızdan gelen yoğun talep üzerine; 09.09.2013 tarihinden itibaren Borçlanma mevzuat uygulamalarında değişiklikler gerçekleşmiştir.

Tüm mevcut borçlanma türlerinin yeni ihtiyaç borçlanması ile,
Yeni aidat borçlanmasının mevcut aidat borçlanması ile,
İhtiyaç ve aidat dışındaki tüm borçlanmaların da birbiri ile, Mahsuplaştırılabilmesi,
Risk görülen ortakların mahsuplaşma ve yeni borçlanma taleplerinin karşılanmaması veya risk derecesine göre kısmen karşılanması,
İhtiyaç kredisinde vadenin 48 aya çıkarılması,
OHAL ile Düğün İçin Borçlanmanın birleştirilmesi, limitinin 10.000-TL, vadesinin maksimum 24 ay olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Krl. Bşk. V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü


Not: Kredi Faiz Oranlarıyla ilgili olarak; BANKA VEYA KREDİ KURULUŞLARININ FAİZ ORANLARI’nı öğrenmek için tıklayınız.

05.09.2013 37. Taşıt Kampanyası Hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
ORTAKLARINA DUYURU
2013

Ortaklarımıza yönelik  37. Araç Kampanyamız için HONDA Mutluhan Konut Edn. Ve İşlt. A.Ş. anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

Honda

1)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Düz Vites  2013 Model LPG (4 Adet)

2)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites  2013 Model Benzinli (4 Adet)

3) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites  2013 Model LPG (4 Adet)

4) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites  2013 Model Benzinli (1 Adet)

5) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites  2013 Model LPG (2 Adet)

6)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites  2013 Model Benzinli (22 Adet)

7) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites  2013 Model LPG (4 Adet)

8) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites  2013 Model Benzinli (4 Adet)

9) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites  2013 Model LPG (2 Adet)

10) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites  2013 Model Benzinli (4 Adet)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 09.09.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.

KARAR NO   : 9

KARAR TARİHİ: 05.06.2013 (Çarşamba)

Gündem 3, Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin Sandığın düzenlediği araç ve ev kampanyalarına katılamayacağına, oy birliği ile karar verildi.

Ahmet AKGÜN

Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

06.08.2013 Arefe Günü Hakkında

07 Ağustos 2013 Çarşamba günü Ramazan Bayramı Arefe Günü olması nedeniyle, Polis Bakım ve Yardım Sandığı bünyesinde işlem yapılamayacaktır.

Yapılamayacak İşlemler şöyledir:

 • Borçlanma İşlemleri,
 • Erken Ödeme,
 • Taksit Ödeme,
 • Ara Ödeme,
 • Mola Başvurusu,
 • Ortaklık girişi ve çıkış işlemleri,
 • Sosyal Yardımlar,
 • Ortak online işlemleri.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

30.07.2013 Ortaklarımızın Dikkatine

ORTAKLARIMIZIN DİKKATİNEMaliye Bakanlığı’nın yayınladığı 27998389-115913 Sayılı Genelgeye ilişkin Ortaklarımızın 15.08.2013 ayına ait kesintiler Maliye Bakanlığı’na 31.07.2013 tarihinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Ortaklarımızın ay sonu işlemleri 30.07.2013 tarihinde yapılacak olup, 31.07.2013 tarihinde işlem yapılamayacaktır.

 

Yapılamayacak İşlemler şöyledir:

-Borçlanma İşlemleri,

-Erken Ödeme,

-Taksit Ödeme,

-Ara Ödeme,

-Mola Başvurusu,

-Ortaklık girişi ve çıkış işlemleri,

-Sosyal Yardımlar,

-Ortak online işlemleri.

 


27998389-115913 Sayılı Genelgeye için tıklayınız .

 

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

36.Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 36. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ve Nissan Otomotiv A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

Peugeot
1 ) Peugeot 301 Active 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (15 Adet)
2) Peugeot 301 Active Bluetooth 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (34 Adet)
3) Peugeot 301 Allure 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (15 Adet)
4) Peugeot 208 Access 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (5 Adet)
5) Peugeot 208 Urban Soul 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (5 Adet)
6) Peugeot 3008 Allure 1.6 hdi Stop&Start Auto6r 2013 Model (2 Adet)
7) Peugeot 5008 Allure 1.6 ehdi 115 hp Stop&Start Auto6r 2013 Model (2 Adet)

Nissan
1 ) Micra Puzzle M/T 2013 Model(2 Adet)
2 ) Micra Puzzle CVT 2013 Model(11 Adet)
3 ) Juke 1.6 Tekna CVT 17" Yeni Alaşımlı Jant 2013 Model(3 Adet)
4 ) Juke 1.5 DCI Tekna M/T 17" Yeni Alaşımlı Jant 2013 Model(3 Adet)
5 ) Qashqai 1.6 Tekna Sportpack CVT 2013 Model(3 Adet)
6 ) Qashqai 1.5 Dci Tekna 17" M/T 2013 Model(3 Adet)
7 ) Qashqai 1.5 Dci Tekna Sportpack M/T 2013 Model(6 Adet)
8 ) QashqaiI 1.5 Dci Tekna Sky Pack M/T 2013 Model(5 Adet)
9 ) Qashqai 1.6 Dci Tekna 4X4 16" M/T 2013 Model(1 Adet)


Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 24.07.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.


Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.


Yönetim Kurulumuzun 05.06.2013 tarih ve 9 sayılı toplantısında “Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin, Sandığın düzenlediği araç ve ev kampanyalarına katılamayacağına” oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

15.07.2013 Ramazan Bayramına Özel Bayram kredisi

15.07.2013 / 06.08.2013 (dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere, isteyen tüm    Ortaklarımıza azami 3.500 TL limit dâhilinde 12 aya kadar vadeli olarak, aylık % 0,96 faiz oranıyla bayram kredisi verilecektir.

ORTAKLIK SÜRESİ:

Madde 1- Ortak ilk aidat kesintisine müteakip Bayram İçin Borç alabilir.

BORÇLANMA LİMİTİ:

Madde 2- 3.500,00.-TL (üç bin beş yüz) limit dahilinde Ramazan Bayramı İçin Borç verilir.

VADE:

Madde 3- Bayram İçin Borç Vermede vade en az 6 ay, en çok 12 aydır.

FAİZ ORANI:

Madde 4- En az 10 büyük bankanın faiz ortalamasının %15 altında faiz oranı belirlenir.

Buna göre;

5000 TL 12 AY VADELİ BAYRAM KREDİSİ FAİZ ORANLARI

BANKA veya KREDİ KURULUŞLARI

BİLDİRİLEN MIN. AYLIK FAİZ ORANI (%)

MALİYETLERE YANSIYACAK AYLIK EK ORAN (%)

DOSYA+SİGORTA VS. DİĞER  MASRAFLAR

MASRAFLARI EKLENMİŞ HALİYLE MÜŞTERİYE YANSIYAN ORAN

1.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,57

0,68

150,00 TL

1,16%

2.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,68

0,82

165,00 TL

1,35%

3.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,69

0,83

160,50 TL

1,35%

4.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,74

0,89

100,00 TL

1,16%

5.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,85

1,02

100,00 TL

1,34%

6.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,88

1,06

100,00 TL

1,07%

7.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,88

1,06

116,76 TL

1,18%

8.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,94

1,13

214,00 TL

1,18%

9.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,98

1,18

100,00 TL

1,30%

10.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,99

1,19

99,00 TL

1,51%

11.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,99

1,19

49,00 TL

1,20%

12.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,99

1,19

99,00 TL

1,21%

13.BANKA /KREDİ KURULUŞLARI

0,99

1,19

YOK

1,19% 

ORTALAMA:

1,25%

BORÇLANMADA SINIRLAMALAR:

Madde 5-

a) Borcunu zamanında ödemeyen ve hakkında icra takibi yapılan ortak Bayram İçin Borç alamaz.

b) Bayram Kredisi altında 6 aydan fazla borcu olanlar bu borçtan yararlanamazlar.

 

BORÇLANMADA İSTENİLEN BELGELER:

Madde 6- Sandık üyesi bir kefilli usulüne uygun olarak tanzim edilen Polis Bakım ve Yardım Sandığı Borç senedi ile başvurulur.  (Aylık % 0,96 faiz oranlı ( Kefilli),  % 1.06 Kefilsiz  ( Fon Teminatı ile)

Ortaklarımıza Bayram Kredisi tahsis prosedüründe, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklık, Borç Verme ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile tahsis ve risk izleme süreçlerine yönelik Yönetim Kurulu kararları hükümleri uygulanacaktır.

 

Ahmet AKGÜN

Polis Başmüfettişi

PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

 

35. Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 35. Araç Kampanyamız için HONDA Mutluhan Konut Edn. Ve İşlt. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;
Honda
1)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Düz Vites 2013 Model LPG (5 Adet)
2)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model Benzinli (7 Adet)
3) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Dream Otm. Vites 2013 Model LPG (5 Adet)
4) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model Benzinli (8 Adet)
5) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Düz Vites 2013 Model LPG (1 Adet)
6)Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model Benzinli (14 Adet)
7) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Elegance Otm. Vites 2013 Model LPG (10 Adet)
8) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model Benzinli (4 Adet)
9) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Düz Vites 2013 Model LPG (2 Adet)
10) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model Benzinli (8 Adet)
11) Honda Cıvıc Sedan 1,6 Premium Otm. Vites 2013 Model LPG (5 Adet)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre
yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.
 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 16.07.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra
online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.

KARAR NO : 9
KARAR TARİHİ: 05.06.2013 (Çarşamba)

Gündem 3, Yönetim – Denetim Kurulu Üyeleri ile Sandık ve İştirak personelinin Sandığın düzenlediği araç ve ev kampanyalarına katılamayacağına, oy birliği ile karar verildi.

Ahmet AKGÜN
Polis Başmüfettişi
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

30.05.2013 Borç Verme Faiz Oranları Hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
ORTAKLARINA DUYURU
2013

Bilindiği üzere; Sandığımız,  Ortaklarına farklı türlerde borç verme hizmeti sağlamaktadır.  Aktif büyüklüğüne göre ilk 10 (on) bankanın açıkladığı reel faiz oranları esas alınarak ve Ortaklarımızdan gelen talepler sebebiyle  faiz oranları revize edilmiştir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın borç verme hizmeti kapsamında kullandırılan borç çeşitlerinde, kefilli ve kefilsiz borçlanmalarda faiz oranları 31 Mayıs 2013  tarihinden itibaren Siz kıymetli Ortaklarımız için Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir.

BORÇLANMA TÜRLERİ

KEFİLLİ

KEFİLSİZ

AİDAT BORÇ VERME

-

0,75

İHTİYAÇ İÇİN BORÇ VERME

1,05

1,19

TAŞIT ALIM DESTEK

1,14

1,25

KONUT ALIM DESTEK

1,05

1,15

DÜĞÜN İÇİN BORÇ VERME

1,14

1,19

POLTEK BORÇLANMASI

-

1,29

OHAL BORÇLANMASI

0,91

0,99

Yeni borçlanma oranlarının, ortaklarımıza hayırlı olmasını dilerken; sağlık, huzur ve esenlikler temennilerimizle saygılarımızı sunarız.


Ahmet AKGÜN

Polis Başmüfettişi

PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

29.05.2013 34. Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 34. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ve Nissan Otomotiv A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

Peugeot

1 ) Peugeot 301 Access 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (10 Adet)

2) Peugeot 301 Allure 1.6 hdi 92 hp 2013 Model (15 Adet)

3) Peugeot 308 Active 1.6 ehdi Stop&Start Auto6r 2013 Model (3 Adet)

4) Peugeot 208 Active 1.4 hdi 68 hp 2013 Model (7 Adet)

5) Peugeot 3008 Allure 1.6 hdi Stop&Start Auto6r 2013 Model (2 Adet)

6) Peugeot 5008 Allure 1.6 ehdi 115 hp Stop&Start Auto6r 2013 Model (2 Adet)

7) Peugeot Partner Tepee Active 1.6 hdi 92 hp E5 2013 Model (4 Adet)

8) Peugeot Bipper Comfort Plus 1.3 hdi 75 hp 2013 Model (32 Adet)

Nissan

1 ) Juke 1.6  Sportpack HB M/T 4X2 2013 Model(2 Adet)

2 ) Juke 1.6 Sportpack CVT 17" Yeni Alaşımlı Jant 2013 Model(2 Adet)

3 ) Juke 1.6 Platinum CVT 18" Yeni Alaşımlı Jant 2013 Model(4 Adet)

4 ) Juke 1.6 Platinum CVT 18" Yeni Alaşımlı Jant / Deri Koltuklu 2013 Model(4 Adet)

5 ) Juke 1.5 DCI Sportpack M/T 17" Yeni Alaşımlı Jant 2013 Model(3 Adet)

6 ) Qashqai 1.6 Tekna Sportpack CVT 2013 Model(3 Adet)

7 ) Qashqai 1.6 Black Edition SV CVT 18" 2013 Model(5 Adet)

8 ) Qashqai 1.5 Dci Tekna 17" M/T 2013 Model(5 Adet)

9 ) Qashqai 1.5 Dci Tekna Sportpack M/T 2013 Model(6 Adet)

10 ) QashqaiI 1.5 Dci Tekna Sky Pack M/T 2013 Model(6 Adet)

11 ) Qashqai 1.5 Dci Black Edition SV M/T 2013 Model(5 Adet)

12 ) Qashqai 1.6 Dci Tekna 4X4 16" M/T 2013 Model(3 Adet)

13 ) Qashqai+2 1.5 Dci Tekna GR+NC M/T 2013Model(2 Adet)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

 • Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
 • Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.
 • Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araçlar ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 31.05.2013 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.

Sandık ortaklığı kampanya tarihinden geriye doğru bir ay veya daha az olan ortaklarımızdan, bir yıl içerisinde ortaklıktan ayrılmayacaklarına dair taahhütname alınır.

 

Ahmet AKGÜN

Polis Başmüfettişi

PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

02.05.2013 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Ortaklarımız ve Emniyet Mensuplarımız,

27 Nisan 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul ile birlikte seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu,  bayrağı teslim almış ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nda 48.dönem başlamış bulunmaktadır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 90. maddesine dayanılarak, Emniyet Teşkilatı Mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı, bu yıl 61.kuruluş yılını kutlamaktadır.

Polsan, gücünü ve enerjisini Türkiye’nin önde gelen ve tarihsel geçmişiyle köklü kurumlarından biri  olan Emniyet Teşkilatı’ndan almaktadır. 48.Dönem Yönetim Kurulu olarak, yüksek çalışma temposu ile stratejilerimizi uygulamak, yatırımlarımızı gerçekleştirmek, hizmetlerimizde artan ivmeyi sağlamak kararlılığı ve inancı içindeyiz.

Önümüzdeki günlerde,  bu büyük ailede, güzellikleri paylaşmaya devam edecek,  emekliliğe kadar uzanan Ortaklıklar kurmaya, Ortaklarımızın  ihtiyaçlarını anlamaya, bilgi, tecrübe ve  gayretlerimizle,  çözümler ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz. “Ortak Memnuniyeti” hizmet ve çalışma felsefemizin mihenk taşıdır.

Bize güvenen tüm Ortaklarımıza ve Emniyet Teşkilatı Mensuplarına, Yönetim Kurulumuz  adına bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Dr.Muammer BUÇAK
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkanı

27.04.2013 Polsan 48. Genel Kurul Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2013 tarihinde Ankara'da demokratik, şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşmiştir.


Genel Kurul'a, 282 Genel Kurul üyesinden  278' i katılmıştır.


Genel Kurulda yapılan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimine: Emniyet Genel Müdürlüğü adayları listesinden 21, Ankara'da görevli adaylar listesinden  13, Ankara dışında bir ilde görevli  adaylar listesinden 12, Denetim Kurulu aday listesinden 9 kişi katılmıştır.


Yönetim Kurulu  Üyeliklerine;

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü  Dr. Muammer BUÇAK, Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü  Halil İbrahim YAYLAGÜL, Polis Başmüfettişleri 1.Sınıf Emniyet Müdürleri; Necmeddin ULUSAL, Recep KAPLAN, Özer ZEYREK, Ahmet AKSU, Ahmet AKGÜN, Fatih ŞAHİN ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı 2.Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin PUTUR,


Denetim Kurulu Üyeliklerine; Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Saim ÖKSÜZ, Mustafa TUNGA ve İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü  Ahmet YEDİPARMAK seçilmişlerdir.

Ortaklarımızla saygıyla duyurulur.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

26.04.2013 Genel Kurul Hakkında

Genel Kurul Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2013 Cumartesi Saat 09:30' da  Oğuzlar Mah. 1366. Sok. No:3  Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacaktır. Genel Kurul Başkanlığı’ da belirtilen tarih, saat ve yerde oluşacaktır.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzük hükümleri gereğince; Yönetim veya Denetim Kurulu Üyeliği için adaylık dilekçelerinin 27 Nisan 2013 tarihinde oluşturulacak  Genel Kurul Divan Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir Bu nedenle  Sandık Genel Müdürlüğü adresine elden, faks, posta, kargo,  elektronik posta v.s. yoluyla gönderilen adaylık başvuru dilekçeleri alınamayacaktır.

Ortaklarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

11.04.2013 Polsan Turizm THY İç Hat Grup Satış 2. lik Ödülü Aldı

THY"2010 yılında Polis Bakım Yardım Sandığı iştiraki olarak kurulan POLSAN TURİZM sandık ortakları , Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ve mensuplarının destekleri ile başarı grafiğini her geçen gün yükseltmektedir.

10 Nisan 2013 tarihinde THY Yetkili Acentası olarak Ankara Bölgesinde 180 Acenta arasından 2012 yılı İç hat bilet satışlarımızla 2. lik ödülü aldık.

Bu ödülü Emniyet Teşkilatı'nın 168. kuruluş yıl dönümünde almış olmak POLSAN Turizm olarak ayrı bir gurur kaynağıdır.

2013  yılı ve gelecek yıllarda başarı grafiğmizi her alanda daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz.

Gurur kaynağımız olan bu ödülü almamızda katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

POLSAN TURİZM

10.04.2013 Genel Kurul Hakkında

Sandığımızın 48. Olağan Genel Kurul ile ilgili tüm bilgiler Sandığımız Polsan İnternet sitesinde www.polsan.com.tr adresinde sunulmuştur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2013 Cumartesi Saat 09:30' da Türkiye Barolar Birliği Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.

Ortaklarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız .

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

10.04.2013 Petrol Ofisi Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Petrol Ofisi , arasında yapılmış olan anlaşma POLSAN üyesi polisler ve aileleri Petrol Ofisi’nden Positive Card ile yaptıkları her akaryakıt alışverişini %3 indirimle gerçekleştirebileceklerdir.

Sandık Ortaklarımız,  Petrol Ofisi istasyonlarından kendileri için hazırlanmış Positive  Kartlarını alabileceklerdir. Positive Card avantajlarından yararlanmak için aşağıda ki adımları izleyerek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

 • www.positivecardkurumsal.com.tr veya www.positivecardkurumsal.com adresine giriniz.
 • Kurum kodu bölümüne, kurumunuz için verilmiş özel şifreyi yazıp, kullanım şartlarını kutucuğunu işaretleyiniz.
 • Kurum kod şifreniz güncel cep telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilecektir.
 • Kurumumuza özel Positive Card’lar hazırlanarak tarafınıza teslim edilecektir. Bu nedenle “Positive Card sahibi misiniz ?” Sorusunu EVET olarak işaretleyerek geçiniz.
 • Giriş ekranına, Positive Card numaranızı ve kart şifrenizi giriniz.

Kart şifrenizi almadıysanız ;

 • Positive Card şifrenizi kısa mesajla öğrenmek için mesajınızın başına AKTİF yazınız,bir boşluk bırakınız, 16 haneli Positive Card numaranızı yazınız,bir boşluk bırakarak ADINIZI ve SOYADINIZI yazıp 7627’ye kısa mesaj gönderiniz.
 • Açılan başvuru formunu kişisel bilgiler ile doldurunuz.
 • Bu ekranda girdiğiniz cep telefonuna, doğrulama şifresi gönderileceği için özellikle cep telefonu numaranızı doğru girdiğinizde emin olmanız gerekmektedir.
 • Cep telefonunuza gelen şifreyi açılan ekrana girip, DEVAM tuşuna basınız.

Onaylama ekranın görüntülenmesi ile başvuru işleminiz sonuçlanmış olacaktır.

Bu işlemden itibaren bilgileriniz Petrol Ofisi tarafından kontrol edilerek ve onaylanarak Positive Cardınız ile  her akaryakıt alışverişinizde  %3 indirimden faydalanacaksınız.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

10.04.2013 Garanti’den Polis Bayramına Özel Mortgage Kampanyası

Polis Bakım ve Yardım Sandığının Ortaklarına özel olarak hazırladığı kampanya ile  Sandık Ortaklarını uygun koşullar ve cazip fırsatlarla ev sahibi yapacak ve kampanyaya özel olarak 300 TL hediye bonus kazandıracaktır.

Polis Bayramı Garanti Mortage Kampanyası 10 Nisan – 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında geçerli olup, ortaklık süresine bakılmaksızın başvuruların alınacağı kampanyada üye eşleri de polis olan eş kefil gösterilmek kaydıyla aynı özel şartlarda Mortgage kredisi kullanma imkânına sahip olacaktır.

Hediye bonus kredi kullanılacak kişiye ait Garanti Bankası kredi kartı veya Paracard’lara 3 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yüklenecektir. Yükleme yapılabilmesi için kredinin yükleme tarihi itibariyla kapanmamış olması gerekmektedir. Kart sahibi olunmaması durumunda ise, Garanti Bankası tarafından kart gönderimi yapılacaktır ve hediye bonus, Bonus Plus ve Bonus Premium’a terfi edilmesi amacıyla kullanılamayacaktır.

Garanti Mortage Başvuru Koşulları:

Kampanya kapsamında;  özel faiz oranları uygulanırken,ekspertiz bedeli  sadece 650 TL, kredi tahisi 520 tl alınıyor olacak. Kredinin teminatını oluşturacak konuta, özel konut sigortası ve DASK yapılacaktır.

*Kampanya Garanti Bankası’nın başka kampanyaları ile birleştirilemez. Garanti Bankası kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Başvuru için tıklayınız.

07.04.2013 Polis Bakım ve Yardım Sandığı 2012 Yılı Faaliyet Karı Ve Kar Payı Dağıtımı Hakkında

2012 yılına ait Kar Payı dağıtımlarımız 05.04.2013 tarihi itibariyle Ortaklık tipine göre aylık toplam birikmişleri oranında Ortak hesaplarına eklenmeye başlamıştır.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın, 2012 yılı sermaye karlılık oranı %13,38 toplam dağıtılacak temettü oranı da %5,35 dir.

2012 yılı faaliyet dönemi toplam karı 93.726.196,38 TL olup; mevzuatımız gereği elde edilen karın %40’ı Ortaklarımızın Birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla,  yıl içerisinde elde edilen kârın % 50 ‘si Yatırım Fonu, %10 ‘u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2011 yılı ikinci yarısından beri birikimlerini katılımcı tip ortaklık kapsamında değerlendirilmesini talep eden ortaklarımızın paraları ayrı bir sermaye havuzunda değerlendirildiğinden, iki ayrı kârlılık oranı hesaplanmış ve dağıtımlar ayrışımlı havuzlara ortaklık tipi baz alınarak yapılmıştır
2012 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak  “Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı “ tablolarında yer alan “2012 Yılı Aylık Temettü Çarpanı” ile yıl içerisinde aktif veya pasif olması ayrımı yapılmaksızın, Ortaklarımızın ilgili ay içerisindeki birikim tutarları çarpılarak, birikimlerin Sandık sermayesi içerisinde bulunduğu ayların temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2012 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.
Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için farklı değerlendirildiğinden, Ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.
Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

05.04.2013 Polis Bayramı

POLİS HAFTASINI KUTLUYORUZ!

Halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan,  Polis Teşkilatı'nın 168. Kuruluş yıldönümü kapsamında POLSAN Ortaklarına özel bayram kredisi ...

05.04.2013 – 30.04.2013  (dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere, isteyen tüm Ortaklarımıza azami 3.000 TL limit dâhilinde 12 aya kadar vadeli olarak, aylık % 0,99 faiz oranıyla bayram kredisi verilecektir.

Bayram Kredisinden yararlanmak isteyen Ortaklarımız , daha önce kullanmış olduğu bayram kredisini, mahsup etmeden  3000 TL limit dâhilinde 12 ay vadeli, ikinci bir bayram kredisi olarak çekebileceklerdir.


Tek kefilli veya fon teminatı ile verilecek olan bayram kredisi için ilk aidatın ödenmiş olması şartı söz konusudur. Bayram kredisinin taksitleri ile alınan diğer borçların taksitleri toplamı, Ortağın emekli esas maaşını aşamayacaktır.
Ortaklarımıza Bayram Kredisi tahsis prosedüründe, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklık, Borç Verme ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile tahsis ve risk izleme süreçlerine yönelik Yönetim Kurulu kararları hükümleri uygulanacaktır.

Polis Bayramı Kredinin özellikleri:

1.  12 aya kadar vade seçenekli,
2.  3000 TL limitli,
3.  Aylık % 0,99 faiz oranlı ( Kefilli),  % 1.09 Kefilsiz  ( Fon Teminatı ile )
4.  Bayramı kredisi için  05 Nisan - 30 Nisan  2013 tarihleri arasında başvuru,
5.  Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi

02.04.2013 Polsan Mobil Hakkında

POLSAN ARTIK SİZE DAHA YAKIN !

İstediğiniz zaman ve istediğiniz  her yerde,  cep telefonunuzdan POLSAN  Ortak –Online giriş yaparak  güncel hesaplama ve işlemlerini yapabilirsiniz.

Polsan Mobil Uygulaması ile  ;

 • Aktif kredilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
 • Ortak bilgi kartınıze giriş yapabilirsiniz.
 • Mesaj Bölümümüzden mesaj atabilirsiniz .
 • Duyurular bölümüne ulaşabilirsiniz.
 • Kredi Limitleri ve Oranlarını görüntüleyebilirsiniz
 • Son 5 aidat bilgisi kontrol edebilirsiniz.
 • Araç kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz .
 • www.polsan.com.tr sayfasında yayınlanan indirimleri görüntüleyebilirsiniz
 • Sifre değişikliğinizi yapabilirsiniz.

 

POLSAN MOBİL uygulamamı nasıl yapabilirim ?

1- Mobil uygulamasını , Android uygulaması olan 2.3.3 ve üstü telefonlara  indirebilirsiniz.

2-Android Market ( Google Play Store)’e girip, ‘POLSAN’ yazıltıktan sonra ara butonuna basılması ile gelen ekrendan  ‘ YÜKLE’ Yİ seçerek kurabilirsiniz.

3-Uygulama çalıştırıldığında gelen ekrana Ortak Online kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapılır.

4-Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapıltıktan sonra ilk kez telefon  ile giriş yapılıyor ise bir defaya mahsus telefon aktivasyon ekranına sistem otomatik olarak yönlendirilecektir.

5- Aktivasyon ekranına , güncel cep telefonu numarası yazılarak  ‘SMS KODU AL’ butonuna basıltıktan sonra sistemden otomatik olarak üretilen sms kodunun gelmesi beklenecektir.

6- Cep telefonuna gelen otomatik olarak ‘ SMS Kod’ alanına giriltikten sonra  ‘Aktive Et’ botununa basılarak sisteme giriş yapılabilinecektir.

 

Saygılarımızla ,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

22.03.2013 2013/2. Taşıt Kampanyası Hakkında

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL TAŞIT KAMPANYASI

Taşıt Kampanyamız, Peugeot marka ve sınırlı sayıdaki araçlarla 2013 yılında da devam ediyor.
Ortaklarımız ve eşleri, kampanya kapsamında, ayrıcalıklı şartlar ile araç sahip olabileceklerdir.
Ortaklıkta ilk aidatı ödenmiş tüm Sandık Ortaklarımız kampanyaya katılabilir.

Müracaatlar; internet başvurusu önceliğine göre yapılacak olup, internet erişimi olmayan Ortaklarımız kampanya süresince 0505 318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir.

İnternet başvurularımız; 22.03.2013 tarihinde, saat 14:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra ‘CANLI LİSTE’ olarak sistemimizde görülecektir.


Kampanya dâhilinde satışa sunulacak araçlar hakkında (Fiyat, Model ve Kampanya şartları) detaylı bilgiye ‘Ortak Online’  Duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarız.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

19.03.2013 PTT kargo ve APS

ORTAKLARIMIZIN DİKKATİNE,

PTT kargo ve APS ile ilgili dağıtım şirketinden yaşanan problem nedeni ile gönderilen postalar  Sandığımıza ulaşmamaktadır.

İşlemlerinizin daha hızlı olması için Ortak Online bölümünden  ‘Online Kredi Başvurusu’da , önbaşvuruda bulunmanız halinde, evrak aslının gelmesi ile  işlem sırası beklemeksizin kredi onayınız gerçekleşecektir.

Borçlanma Senedinizin gönderilmesi ile ilgili alternatif dağıtım kanallarını seçebilirsiniz.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

11.03.2013 İhtiyaç ve Aidat Karşılığı Borçlanmalarda Faiz Oranları Düştü..

İHTİYAÇ VE AİDAT KARŞILIĞI BORÇLANMALARDA FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ…

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın kefilli ve kefilsiz borçlanmalarda faiz oranları 12 Mart 2013 tarihinden itibaren düşmüştür.

Borc Tablo

-       İhtiyaç borçlanması ile içerideki mevcut ve ödemesi devam eden ihtiyaç borcu mahsuplaştırılabilir. (ihtiyaç karşılığı borçlanma ile mevcut ihtiyaç borcu kapatılabilir.)

-       Aidat karşılığı borçlanma ile mevcut ve ödemesi devam eden aidat borcu mahsuplaştırılabilir. (Aidat karşılığı borçlanma ile mevcut aidat borcu kapatılabilir.)

-       İhtiyaç veya aidat karşılığı borçlanmanın yapıldığı tarihten itibaren 2 taksit ödeme ve 2 maaştan kesinti dönemi geçtikten sonra yeni bir borçlanma yapılabilir.

-       İhtiyaç borçlanması yapılırken aynı anda aidat karşılığı borçlanma yapılamayacaktır.

-       İhtiyaç ve aidat karşılığı borçlanmaların dışında kalan borçlar, kendi içlerinde mahsuplaştırılabilinecektir.

 

a)    Mevcut ödemesi devam eden taşıt borcu için erken ödeme yapılması suretiyle yeni taşıt borcu için başvurulabilir.

b)    Mevcut ödemesi devam eden konut  borcu için erken ödeme yapılması suretiyle yeni konut borcu için başvurulabilir.

-       İhtiyaç ve aidat karşılığı borçlanmaların dışında kalan borçlar için yenilenme tarihi, alınma tarihi üzerinden 1 taksit ödeme ve 1 kesinti döneminin geçmesinden sonra yapılacaktır.

Yeni borçlanma oranlarının, Ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

01.03.2013 Polsan & Kığılı Mağazaları Hakkında

KIĞILI MAĞAZALARINDA %20 İNDİRİM
Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile KIĞILI Mağazaları arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, KIĞILI Mağazalarından 01.03.2013 – 31.05.2013 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Personel kimlik kartını ibraz ederek İlkbahar -  yaz sezonu (yeni sezon) ürünlerden yapacakları alışverişlerde indirimli satış fiyatı üzerinden ekstra % 20 indirim uygulanacaktır.
(Kampanyalar birleştirilemez ve promosyon ürünler hariçtir.)
Kampanya 31.05.2013 tarihinde sona erecektir.
Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.
Web    : www.kigili.com.tr

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

01.03.2013 Polsan & Sarar Mağazaları Hakkında

SARAR MAĞAZALARINDA %25 İNDİRİM
Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile SARAR Mağazaları arasında sağlanan anlaşma neticesinde Sandık Ortaklarımızın, SARAR Mağazalarından yapacakları alışverişlerde % 25 indirim uygulanacaktır.
Kampanya Koşulları;

 • SARAR sezon mağazalarında POLSAN üyelerine etiket fiyatı üzerinden % 25 indirim uygulayacaktır.
 • Uygulanacak indirim, sadece EK-1’de bildirilen SARAR Sezon Mağazalarında geçerlidir.
 • Uygulanacak indirim, SARAR’ın Sezon Mağazalardaki mevcut başka indirim veya kampanyalarla birleştirilemez.
 • POLSAN Ortağı, SARAR Sezon Mağazalarında kendisine tanımlanan indirimden daha yüksek faydalı indirim veya kampanya yakaladığında, tanımlı indirimi yerine Mağazadaki indirim veya kampanyadan faydalanabilir.
Ortaklarımızın bu indirimden faydalanabilmeleri için; EGM Kimlik kartının ibrazı şarttır. Aksi durumda bu indirimden faydalanamayacaktır.
Web    : www.sarar.com.tr

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

27.02.2013 ASES Kredi Kartı Hakkında

Ortaklarımızın avantajlı alışveriş yapmasını sağlayan ASES Kredi Kartımızın genel indirim tutarında güncelleme yapılmıştır.

Vakıfbank ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı arasında yapılan sözleşmeyle anlaşmalı Polisevleri, Polis Kantinleri, Polis Bakım ve Yardım Sandığı iştiraklerinden Polsan Turizm A.Ş. ve Poltek Teknoloji A.Ş.’ den yapılan hizmet ve ürün alışverişlerinde % 5 indirim sağlanmakta ve indirimin tamamı Vakıfbank tarafından karşılanmaktadır.

Vakıfbank ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı arasında imzalanan ek sözleşme ile indirim limiti 125 TL yükseltilmiştir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortakları, yukarıda bahsedilen anlaşmalı polisevleri, polis kantinleri ve iştiraklerimizden yaptıkları alışverişlerde bir yıl içerisinde 125 TL’ ye kadar indirim alabileceklerdir.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

18.02.2013 Polsan Ve 2A Mühendislik – BRC Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile BRC Türkiye Distribütörü 2A MÜHENDİSLİK  A.Ş. arasında yapılmış olan anlaşma ile Sandık Ortaklarımızın, BRC bayilerinde araçlarına yaptıracakları otogaz dönüşümlerinde taksitli fiyatlar üzerinden ekstra %10 indirim ve 12 taksit imkanı sağlanmıştır.

Ortaklarımıza sağlanan bu indirimin ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.
POLSAN mensupları BRC’ye; EGM kimliği ya da Vakıfbank Ases Kredi Kartı ile başvuracaklardır.
1-BRC ‘nin halen tavsiye edilen son kullanıcı taksitli fiyatı olan 1.600,- TL (KDV dahil) fiyat,  Polis sandiği Ortakları için %10 iskontolu olarak uygulanacaktır.
2- ASES kart üyeleri WORLD CARD kampanyası kapsamında erteleme / taksit gibi imkanlardan aynen faydalanacaktır.
3- Toplam taksit sayısı 12 ay olacaktır. Bu durumda Ortaklarımıza; BRC dönüşüm kiti maliyeti 1.600,-TL x 0,90= 1.440,-TL / 12 Taksit = 120,- TL/AY olacaktır.
4- Bu hizmeti satın alan Ortaklarımıza;  Bölgelere bağlı olarak BRC bayileri, 25,00 TL Gaz Sızdırmazlık Raporu alınması, 25,00 TL civarında yakıt katkı malzemesi, teknik aerosoller veya 30,00 TL değerinde Alman malı Terra-S lastik tamir kiti gibi hediyelerden birini verebilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

12.02.2013 32. Taşıt Kampanyası Hakkında

POLSAN ORTAKLARINA ÖZEL TAŞIT KAMPANYASI

Taşıt Kampanyamız, Peugeot marka ve sınırlı sayıdaki araçlarla 2013 yılında da devam ediyor.
Ortaklarımız ve eşleri, kampanya kapsamında, ayrıcalıklı şartlar ile araç sahip olabileceklerdir.
Ortaklıkta ilk aidatı ödenmiş tüm Sandık Ortaklarımız kampanyaya katılabilir.

Müracaatlar; internet başvurusu önceliğine göre yapılacak olup, internet erişimi olmayan Ortaklarımız kampanya süresince 0505 318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir.

İnternet başvurularımız; 13.02.2013 tarihinde, saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra ‘CANLI LİSTE’ olarak sistemimizde görülecektir.


Kampanya dâhilinde satışa sunulacak araçlar hakkında (Fiyat, Model ve Kampanya şartları) detaylı bilgiye ‘Ortak Online’  Duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

01.02.2013 Online Basvuru Hakkında

Değerli Ortaklarımız,

Sandığımız, sizlere vermiş olduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla, teknik alt yapısında köklü değişiklikler yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu kez de ‘Online Başvuru’ ile karşınızdayız.
Online Başvuru ile amacımız; Ortaklık, Borç Verme ve Emeklilik Yardımı için işlemlerinizde daha hızlı ve daha kaliteli şekilde hizmet sağlamaktır.
Ortak Online sayfamızda yapılacak online başvurular;

 • Ortaklık Giriş Başvuruları
 • Aidat Karşılığı İçin Borç Verme
 • İhtiyaç İçin Borç Verme (fon teminatı ile)
 • Sosyal Yardımlar Emeklilik Başvuru İşlemleri

Online başvuru ile Ortaklık Giriş işlemi yapılabilmesi için, www.polsan.com.tr adresimiz içerisinde, anasayfa üzerinde Ortaklık Giriş Bölümü kullanarak başvurabileceklerdir.

Online başvuru ile yapacağınız Ortaklık Giriş, Borç Verme ve Emeklilik İşlemleri için ön başvurunuz alınarak, evrak asıllarınız Sandığımıza ulaşması halinde aynı gün işlemleriniz tamamlanarak SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yeni Ortaklık Online Başvuru uygulaması için tıklayınız.

Yeni Emeklilik Yardımı ve Borç Verme Online başvurusu için tıklayınız.


Saygılarımızla,

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

26.12.2012 Money Club Pro Kartları hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Migros Tic. A.Ş, arasında yapılmış olan proje neticesinde Sandık Ortaklarımızın, Migros, Tansaş, 5M Migros, Sanal Market ve Macro Center mağazalarından, Money Clup Pro kartları ile yapacakları alışverişlerinde %3 indirim sağlanmıştır.

Sandık Ortaklarımız  için “Money Clup Pro” kartları hazırlanmış olup, Tüm İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine gönderilmiştir. Bağlı bulunduğunuz kurum mutemezliğinizden, “Money Clup Pro”kartlarınızı teslim alabilirsiniz.

Money Clup Kartlarını alan Ortaklarımız indirim ve puan avantajından yararlanabilmek için 444 10 44 numaralı müşteri hizmetlerinden kayıt işlemlerinin  yaptırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

25.12.2012 Ziraat Bankası Hesapları Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile;

 • Ortaklık girişi ile Sandık tarafından Ziraat Bankası’nda vadesiz mevduat hesap açılacaktır.
 • Bankamatik kartı  herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’ne başvurarak temin edilebilmektedir.
 • Ortaklara Özel Limitli Bankkart’larından günlük maksimum 8.000,00.-TL nakit çekim imkânı bulunmaktadır.
 • Tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ortak sicil numarası ve kimlik kartı ibrası ile herhangi bir masraf ödemeksizin, 8.000-TL üstü nakit tahsil edilebilmektedir.
 • Ziraat Bankası  tarafından, aktif  Ortakların hesaplarından, Polsan ile ilgili para transferlerinde Hesap İşletim Ücreti kesintisi yapılmayacaktır.

 

30.11.2012 31. Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 31. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

1 ) Yeni Peugeot 301 Access 1.6 hdi 92 hp 2012 Model (100 adet)
(İlave Özellikler, Metalik boya fiyata dâhildir )
2 ) Bipper Comfort PLUS 1.4 HDİ 70 hp Dizel düz vites 2012 Model (30 adet)

(İlave özellikler; Alüminyum alaşım jant, Park yardım sistemi fiyata dâhildir)

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Araçlar aşağıda yazılı renklerde olacaktır. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
(Peşin satın alınacak araçlar için Kasko zorunluluğu bulunmamaktadır)

Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.(Randevu; araçlarla ilgili ödeme işlemleri tamamlandıktan ve Ortağımızın ismi ABC Otomobile bildirildikten sonra, ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. AŞ’den alınacaktır.)

Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araç ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 03.12.2012 tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl  boyunca katılamayacaktır.

Sandık ortaklığı kampanya tarihinden geriye doğru bir ay veya daha az olan ortaklarımızdan, bir yıl içerisinde ortaklıktan ayrılmayacaklarına dair taahhütname alınır.

Kampanyamızda yer alan 2012 model araçlar ile ilgili rakamlar, Peugeot Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan 2012 Model Aralık ayı kampanya fiyatlarıdır.


Yavuz ÖZDEMİR
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

13.11.2012 Katılımcı Ortaklık Hakkında

Sandığımızdaki mevcut Ortaklık (üyelik) türünüzü,  2013 yılı başından itibaren “Standart” veya “Katılımcı” olarak değiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu değişiklik için 1-30 Aralık 2012 tarihleri arasında başvurular toplanacaktır.

Katılımcı Ortaklık Nedir?

 • Katılımcı Ortaklık Modelinde,  Sandık'a ödenen aidatlar; yurtiçinde faaliyet gösteren Katılım Bankalarında açılacak kar/zarar hesapları ve/veya geliştirilecek olan diğer faizsiz bankacılık enstrümanlarına yatırımlar vasıtasıyla değerlendirilecek ve nemalandırılacaktır.
 • Katılımcı Ortaklık Modeli yapısı ve fonun işletim esasları gereğince, bu modele tabi olan Ortaklarımızın tüm hak ve  birikimlerinin nemalandırılmasında, faiz olarak tanımlanmış veya kabul görmüş hiçbir bileşen bulundurulmayacaktır.
 • Katılımcı Ortaklık fonu havuzda oluşan  yıllık kar miktarı, bu havuz dâhilindeki Ortaklarımız için de yukarıda belirtilen mevzuat dâhilinde, birikimler ölçütünde kısmen ortak hesaplarına eklenecek, kısmen havuz içerisinde rezerv edilecektir. Her iki havuzun gelirlerinden, kendi giderleri ile ortak giderler ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaya çıkan yıllık kar miktarları farklılık arz edebileceği için, yıllık temettü oranları da farklılık gösterebilecektir.
 • 01.01.2013 tarihi itibariyle kazanılmış haklarda herhangi bir kayıp olmaksızın (geçmiş dönem kar payları ve emeklilik yardımı) yeni tip ortaklık modeline aktarımlar yapılacaktır.
 • 01.01.2013 tarihinden itibaren Katılımcı Ortaklık Modeli kapsamındaki Ortaklarımız, Sandığın Borç Verme hizmetlerinden yararlanamayacaktır.
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlı   sosyal yardımlardan vefat ve maluliyet yardımı ödemeleri, tüm Ortaklarımız için aynı koşullarla geçerli olacaktır.
 • Katılım Bankaları ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı arasında imzalanmış olan protokol gereği, Ortaklarımızın uygun koşullarda konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı kullanabilmesine yönelik kredi talepleri ile ilgili Bankalar tarafından, protokol hükümleri gereği piyasadan daha uygun koşullarda karşılanabilecektir.
 • Katılımcı Ortaklık Modeli 'ne geçiş yapmak isteyen mevcut Ortaklarımız için, başvurunun son günü  olan 30.12.2012 itibariyle, Sandık'tan kullanılmış olup geri ödemeleri devam eden herhangi bir borç bulunmaması ya da borçlanmalarını ödeyerek kapatmaları gerekmektedir.
 • Mevcut Katılımcı Ortaklarımız için ise, 1-30 Aralık 2012 tarihleri arasında Standart Ortaklığa geçiş imkanı sağlanacaktır.
 • Ortaklık tipini değiştirme işlemleri, yılda 1 defaya mahsus olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla duyurulur.

Ek-1. Katılımcı Ortaklık Geçiş Talimatı (Görüntülemek için tıklayınız)
Ek-2. Standart Ortaklık Geçiş Talimatı (Görüntülemek için tıklayınız)

07.11.2012 30. Taşıt Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 30. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;

1 ) Yeni Peugeot 301 Access 1.6 hdi 92 hp 2012 Model (250 adet)

(İlave Özellikler, Metalik boya fiyata dâhildir )

Araçlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır. İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız 0505318 88 50 numaralı telefondan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir. Araçlar aşağıda yazılı renklerde olacaktır. Renklerin belirlenmesi; Ortaklarımızın talepleri de dikkate alınarak ödeme işlemlerini tamamlama sırasına göre yapılacaktır. Ancak Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti verememektedir.

Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının, Ankara Sigorta AŞ’ye düzenletilmesi koşulu vardır. Teslimatlar Ortaklarımızın ödeme ve randevu önceliklerine göre gerçekleşecektir.(Randevu; araçlarla ilgili ödeme işlemleri tamamlandıktan ve Ortağımızın ismi ABC Otomobile bildirildikten sonra, ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. AŞ’den alınacaktır.)

Kampanyamız yukarıda bahsi geçen araç ile sınırlıdır. Araç değişikliği söz konusu değildir.

İnternet başvurularımız 09.11.2012tarihinde saat 10:00’da başlayacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen Ortaklarımızın Ortak Online bölümünden almak istedikleri aracı seçip, kampanyaya katılmak istiyorum butonuna basmaları yeterli olacaktır. Katılan Ortağımızın ismi, sandık numarası, seçtiği araç ve kampanyaya katıldığı sıra online olarak sistemimizde görülecektir.

Kampanyaya katılıp, araç almaya hak kazanan Ortaklarımız ve araç alma hakkı olup bu haktan feragat eden Ortaklarımız katılmış ve hak sahibi olduğu kampanyanın tarihinden itibaren düzenlenen araç kampanyalarına 1 yıl boyunca katılamayacaktır.

Sandık ortaklığı kampanya tarihinden geriye doğru bir ay veya daha az olan ortaklarımızdan, bir yıl içerisinde ortaklıktan ayrılmayacaklarına dair taahhütname alınır.

Kampanyamızda yer alan 2012 model araçlar ile ilgili rakamlar, Peugeot Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan 2012 Model Kasım ayı kampanya fiyatlarıdır.

 

 

Yavuz ÖZDEMİR

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu Başkan V.

1.Sınıf Emniyet Müdürü

01.11.2012 Borç Verme Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı borç verme uygulamaları dahilinde yer almakta olan, Ortaklarımızın Sandık’tan talep ettikleri borçların Sandık Ortağı bir kefil vasıtasıyla teminatlandırılması uygulamasına alternatif olarak, kefalet kapsamı dışında, Sandık’tan alternatif faiz oranı ile borç kullanabilme uygulaması Ortaklarımızın istifadesine sunulmuştur.

Bu uygulama kapsamında Ortaklarımız, kefil vasıtasıyla teminatlı olarak Sandık’tan daha uygun faiz oranları ile borç kullanma imkanına sahip olabilecekleri gibi, kefalet teminatı olmaksızın tahsis edilebilecek aynı nitelikteki borçların, alternatif faiz oranı üzerinden oluşturulacak ödeme planları vasıtası ile de geri ödemelerini yapabileceklerdir.

01 Kasım 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, kefalet teminatı kapsamında talep edilecek borçlar ile kefalet kapsamı dışında talep edilecek borçlar için Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından farklı faiz oranları ilan edilecek olup, Ortaklarımız tarafından ulaştırılacak borç senetleri üzerinde kefil bilgileri olmayan veya geçersiz olan talepler için “ kefilsiz borç tahsisi için geçerli faiz oranı “  uygulanacaktır. Bu şekilde, Sandık’tan borç kullanmak isteyen Ortaklarımız, diledikleri kapsamda borç tahsisini tercih ve talep edebileceklerdir.

Uygulamanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, “ Polsan Ortakları için Paket Sigorta Poliçesi ‘’ kapsamında borç tahsisi uygulamasına son verilmiştir.

01.11.2012 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere borç verme faiz oranları revize edilmiş olup, yeni uygulamaya göre Kefilli ve Kefilsiz borç verme faiz oranlarımız farklılık arz etmekle beraber aşağıda sunulduğu gibidir:

BORÇ VERME ORANLARI

KREDİ TÜRÜ

KEFİLLİ

KEFİLSİZ

AİDAT KARŞILIĞI BORÇ VERME

0,92

0,92

İHTİYAÇ İÇİN BORÇ VERME

1,20

1,32

TAŞIT İÇİN BORÇ VERME

1,14

1,25

KONUT İÇİN BORÇ VERME

1,05

1,15

DÜĞÜN İÇİN BORÇ VERME

1,14

1,25

OHAL İÇİN BORÇ VERME

0,92

1,01

POLTEK İÇİN BORÇ VERME

1,32

1,32

Ortaklarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

22.10.2012 İhale Şartları

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ ALTINOVA BELDESİNDE KAİN TAPUNUN


298 ada 4 parsel 13.721 m² Tarla,
297 Ada 3 parsel 4.365 m² Tarla,
6586 parsel 909 m² Çarşı-Sosyal Tesis Alanı,
10188 Parsel 7170 m² Turizm Tesis Alanı,
6481 Parsel 5139 m² Sosyal Tesis Alanı,
6484 Parsel 436,60 m² Konut Alanı,
8727 Parsel 35,04 m² Konut Alanı,
8726 Parsel 21,56 m² Konut Alanı
8728 Parsel 10,92 m²Konut Alanı
Vasıflı gayrimnekuller toplu olarak satılacaktır.
Satış Kapalı Teklif alınıp, sonrasında açık arttırma usulü ile,
05.11.2012 tarihinde saat 14:00’de GMK Bulvarı No:50
Maltepe – Ankara adresinde yapılacaktır.

Telefon : 0312.294 11 00 / 115 – 120
Faks : 0312.229 05 55 / 229 43 99

İhale şartnamesi www.polsan.com.tr internet adresinde görülebilir ve Polsan Genel Müdürlüğü’nün G.M.K. Bulvarı No:50 Maltepe/ANKARA adresinden temin edilebilir.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale Şartnamesi için tıklayınız.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

18.10.2012 29. Araç Kampanyası Hakkında

Ortaklarımıza yönelik 29. Araç Kampanyamız için PEUGEOT ABC Otomobilcilik Turizm ve Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma sonucunda Ortaklarımıza;  
1 ) Bipper Comfort PLUS 1.4 HDİ 70 hp Dizel düz vites 2012 Model (40 adet)
(İlave özellikler; Alüminyum alaşım jant ve park yardım sistemi  fiyata dahil)

2 ) PEUGEOT Partner TEPEE Active 1,6 HDI Düz vites 90 Hp  (35 Adet)
(İlave özellikler; Aile paketi, Modüler paket, Metalik boya, Çelik jant fiyata dâhil)

3) 5008 PREMİUM PACK 1.6 E HDİ 112 HP Otomatik vites 6R 2012 model (2 Adet)
(İlave özellikler; Park Paketi, Video Paketi, WIP Bluetooth Paketi, Sedefli/Metalik Boya fiyata dâhil)

4) 5008 PREMİUM PACK 1.6 E HDİ 112 HP Otomatik vites 6R 2012 model (10 Adet)
(İlave özellikler; Park Paketi, Video Paketi, WIP Bluetooth Paketi, Xenon Paketi, Sedefli/Metalik boya fiyata dâhil)

5) 5008 PREMIUM 1.6 HDİ Düz vites 2012 model (10 Adet)
(İlave özellikler; Park Paketi, Video Paketi, WIP Bluetooth Paketi, Sedefli/Metalik Boya fiyata dahil)

6 ) 3008 ALLURE 1.6 HDİ AUTO6R (5 Adet)
(İlave özellikler : Sedefli/Metalik boya fiyata dahil)

Araçlar çekilişsiz kurasız internet başvurusu önceliğine göre satılacaktır.
İnternet erişimi olmayan Ortaklarımız, 0505318 88 50 numaralı telefonlardan Ortak İletişim Merkezimiz vasıtası ile başvuru yapabileceklerdir.
Renkler Ortağın tercihi ve eldeki araçların renkleri dikkate alınarak ABC Otomotiv tarafından belirlenecektir. Polis Bakım ve Yardım Sandığı renk konusunda garanti vermemektedir.
Araçların Trafik ve Kasko Sigortalarının,Ankara Sigorta A.Ş.’ye düzenletilmesi koşulu vardır.
22. , 23. , 24. , 25. , 26, 27, ve 28.  Araç Kampanyasına katılmış olup araç almaya hak kazanmış olmasına rağmen aracı almamış Ortaklar ile  22. , 23. , 24. , 25. , 26, 27, ve 28.  Araç kampanyasına katılmış olup, aracını almış Ortaklar kampanyaya katılamaz.
Kampanyaya ilk Ortaklık aidatını ödemiş tüm Ortaklar katılabilir. Sandık Ortaklığı kampanya tarihinden geriye doğru bir ay veya daha az olan Ortaklarımızdan, bir yıl içerisinde Ortaklıktan ayrılmayacaklarına dair taahhütname alınır.
Kampanyaya başvurmak için,19.10.2012 tarihi saat 10.00’dan itibaren internet sitemizin ORTAK ONLİNE bölümünden şifrenizi kullanarak giriş yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, görevlerinizde başarılar dilerim.

Yavuz ÖZDEMİR
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

08.10.2012 Bayram Kredisi Hakkında

08.10.2012 – 31.10.2012  (dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere, isteyen tüm Ortaklarımıza azami 3.000 TL limit dâhilinde 12 aya kadar vadeli olarak, aylık % 1,19 faiz oranıyla bayram kredisi verilecektir.

Tek kefilli veya sigortalı borç senedi ile verilecek olan bayram kredisi için ilk aidatın ödenmiş olması şartı söz konusudur. Bayram kredisinin taksitleri ile alınan diğer borçların taksitleri toplamı, Ortağın emekli esas maaşını aşamayacaktır. Ortaklarımıza Bayram Kredisi tahsis prosedüründe, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklık, Borç Verme ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile tahsis ve risk izleme süreçlerine yönelik Yönetim Kurulu kararları hükümleri uygulanacaktır.

Tüm Ortaklarımız, bayram kredisi hariç olmak üzere almış oldukları diğer borçlarla bağlantılı olmaksızın yeni bayram kredisinden yararlanabilecektir; önceki bayram kredilerinden faydalanmış olup geri ödemeleri devam eden bir bayram borçlanması bulunan ortaklarımızın yeni talepleri olması durumunda, eski bayram kredilerinden borcu tahsis edilecek yeni borç içerisinden mahsup edilecektir.

Bayram borçlanması ile ilgili gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1.  12 aya kadar vade seçenekli,
2.  3000 TL limitli,
3.  Aylık % 1,19 faiz oranlı,
4.  Bayramı kredisi için 08.10.2012 – 31.10.2012  tarihleri arasında başvuru,
5.  Usulüne uygun düzenlenmiş borç senediYavuz ÖZDEMİR
PBYS Yönetim Kurulu Başkan V.
1.Sınıf Emniyet Müdürü

02.10.2012 Bank Asya Konut Kredisi hak.

Bank Asya ve Sandığımız arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi ile  Sandığımız  Ortaklarına ve Eşlerine, özel şartlarda Konut Kredisi imkanı sağlanmıştır. Yapılan Sözleşme uyarınca Bank Asya, ortaklık süresine bakılmaksızın Sandık Ortakları ve Eşleri için  avantajlı koşullarda ve 120  aya varan ödeme seçenekleri ile, tüm şubelerinden Konut kredisi imkanı sağlayacaktır.

Anlaşmanın başlangıç fiyatları, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklari konut kredileri  için 300 TL İpotek ücreti ve 500 TL ekspertiz ücreti şeklinde olacaktır. Dosya masrafı olarak, 100.000 TL’ye kadar krediler için 500 TL, üzeri krediler için  %0,5 (binde beş) alınacaktır.

Konut Finansmanının teminatını oluşturan konutun DASK ve Konut Sigortaları Sandığımızın iştiraki olan Ankara Sigorta A.Ş. tarafından ortaklarımıza özel uygun primle  yapılacaktır.

Bank Asya Konut kredisi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak isteyen Ortaklarımız; www.polsan.com.tr, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortak İletişim Merkezi  (0 505 318 88 50) veya Bank Asya’şubelerine başvurabilirler.Ek-1 Başvuru Formu  (Dosyayı Görüntülemek için tıklayınız)

Ek-2 Ödeme Planı (Dosyayı görüntülemek için tıklayınız)

25.09.2012 TEB’den Özel Konut Kredisi Kampanyası Hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
ORTAKLARINA DUYURU
2012

TEB’den, Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortaklarına, Özel Konut Kredisi Kampanyası

Türk Ekonomi Bankası ve Sandığımız arasında imzalanan işbirliği sözleşmesi ile, Polsan Ortaklarına ve eşlerine, özel şartlarda konut finansmanı imkânı sağlanmıştır.

Sandık Ortaklarımızın, tüm ihtiyaçlarının dikkate alınarak hazırlanan  kampanya kapsamında, özel faiz oranları uygulanırken, dosya masrafı alınmamaktadır. Ekspertiz bedeli 500 TL, ipotek tesis ücreti 200 TL olarak      belirlenmiştir.

Ortaklık süresine bakılmaksızın başvuruların alınacağı kampanyada üye eşleri de Özel TEB Konut kredisinden faylanabilecektirler.

TEB Konut kredisini oluşturan konutun DASK ve konut sigortaları, Sandığımızın iştiraki Ankara Sigorta A.Ş. tarafından, Ortaklarımıza özel uygun primle yapılacaktır.

POLSAN Kampanyası VADE FAİZ
TRL 12 0,91
24 0,91
36 0,91
48 0,91
60 0,93
72 0,93
84 0,93
96 0,93
108 0,93
120 0,93
Dosya Masrafı 0 TL
Ekspertiz Ücreti 500TL
İpotek Tesis Ücreti 200TL

TEB Konut kredisi hakkında bilgi almak isteyen Ortaklarımız www.polsan.com.tr adresinden ,Ortak İletişim Merkezi’nden (0505 318 88 50)  bilgi alabilir  veya TEB şubelerine başvurabilirler.

Türk Ekonomi Bankası Hesap Makinası (Görüntülemek için tıklayınız)