POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2015 YILI FAALİYET KÂRI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2015 YILI FAALİYET KARI VE TEMETTÜ DAĞITIMI HAKKINDA

2015 yılına ait temettüler 25.04.2016 tarihi itibariyle ortakların hesaplarına eklenmeye başlanmıştır.

2015 yılı faaliyet dönemi net kârı 111.558.460,40 TL dir. Ortaklık tiplerinin kâr rakamları hesaplanırken Katılımcı tip ortaklık yapısına faiz içeren hiçbir gelir ve gider kalemi yansıtılmamıştır, faiz içermeyen ve ortak nitelikli gelir ve giderler ise ortaklık yapılarının sermayeleri oranında paylaştırılmıştır.

2015 yılı içerisinde emekli olan ortaklarımıza da emekli olmadan önce sandığa ortak olduğu aylar için temettü hesaplaması yapılmıştır. Bu ortaklarımızın talebi halinde hak ettikleri temettüleri kendilerine ödenecektir.

2015 yılından itibaren Katılımcı tip ortaklık yapısına ait yatırım fonu, emekli olan Katılımcı Tip ortaklarımıza emeklilik yardımı olarak ödenecektir.

2015 yılı içerisinde emekli olan Katılımcı tip ortaklarımıza 2015 yılında hak ettikleri yatırım fonu tutarları da ödenecektir.

Temettünün hesaplanmasında yılın her ayı için ortağımızın o aydaki birikmiş tutarının sermayeye katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; yılın her bir ayı için bir temettü katsayısı hesaplanmıştır. Ortaklarımızın ay içerisindeki birikmiş tutarları ilgili ayın katsayısı ile çarpılarak, aylar itibariyle temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2015 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarıdır.

2015 Yılı Temettü Katsayı Listesi


ORTAKLIK TİPİ

AY

YIL

KATSAYI

A Tipi

1

2015

0,004014722

A Tipi

2

2015

0,003997284

A Tipi

3

2015

0,003992726

A Tipi

4

2015

0,003984165

A Tipi

5

2015

0,004081247

A Tipi

6

2015

0,004080644

A Tipi

7

2015

0,004078948

A Tipi

8

2015

0,004075759

A Tipi

9

2015

0,00407663

A Tipi

10

2015

0,004061828

A Tipi

11

2015

0,0040413

A Tipi

12

2015

0,004002701

B Tipi

1

2015

0,003342853

B Tipi

2

2015

0,003291332

B Tipi

3

2015

0,003238509

B Tipi

4

2015

0,003175783

B Tipi

5

2015

0,003251853

B Tipi

6

2015

0,003241605

B Tipi

7

2015

0,0033103

B Tipi

8

2015

0,003329606

B Tipi

9

2015

0,00331745

B Tipi

10

2015

0,003282593

B Tipi

11

2015

0,003245154

B Tipi

12

2015

0,003205743

Ortaklarımız kendilerine ait temettülerini Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

Ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Genel Müdürlüğü

BORÇ VERME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK (14.04.2016)

BORÇ VERME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Sandığımız Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği 20. Maddesi, “Borç Verme türlerini, limit ve vadelerini, faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını, borç senedi metnini, kefalet ve/veya diğer teminatları ve borç vermenin diğer şartlarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2016 gün ve 61 nolu toplantısında alınan kararla,  Sandığımız borç verme şartlarında yapılan değişikler aşağıdaki gibidir;

a-     İhtiyaç ve Aidat karşılığı borçlanmalarda, borcun verilme tarihinden itibaren 6 taksit ödeme ve 6 kesinti geçtikten sonra taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde borcun yenilenmesi ve bu borç yenilenirken Sandığa olan borçların toplamından %25 oranında ödemenin gerçekleştirilmiş olması,

b-    Borçlanma taleplerinin değerlendirilmesinde, ortaklarımıza yaş haddinden emekli olunacak tarihi geçen vadede işlem yapılmaması ve toplam borcun emeklilik yardım tutarı ve taksit tutarlarının EEA’ nı aşmayacak şekilde borç verilmesi,

c-     Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması,

d-    Ortağın talep etmiş olduğu borç sonucu aylık kesinti tutarı maaşın net ele geçeni ile karşılanması gerekmektedir. Maaş kesintilerinden sonra eline geçen net tutarın, net asgari ücretin 1/3`ünden düşük olan ortaklara borç verilmemesi,

e-     Gecikmiş borcu bulunan ortaklar mevcut limitleri dâhilinde, eline nakit geçmeyecek şekilde yapılandırma yapabilirler. Yapılandırma sonrasında, ödenen borç tutarı birikmiş aidat tutarına denk gelene kadar yeni bir borç kullandırılmaması,

f-     Kanuni/İdari Takipte borcunu ödemeyen asıl borçlu kefilinin borç talep etmesi halinde; kefilin limitine göre kullanacağı borçtan eline geçecek net tutarın %50’sini kefil olduğu borca ödemek suretiyle yeniden borçlanabilir.

g-    Kadro değişikliği, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi mazeretsiz nedenlerle kesintisi tam yapılamayan ortaklar, eksik kesilen tutarın dışarıdan ödenmesi şartıyla 2 tam kesinti dönemi sağlandıktan sonra yeniden borç alabilirler.

h-     Sandığımızda mevcut varlıkları üzerinde haciz bulunan ortaklarımıza borç verilemez.Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.


POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI

 

24.12.2014 Tip Geçiş Hakkında Duyuru

Ortaklık Türleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere,sandığımızın kuruluşundan 2010 yılına kadar tek tip ortaklık yapısı mevcutken, ortaklarımızdan gelen talep doğrultusunda 2011 yılında yapılan Genel Kurul’da;“faizsiz getiri sistemine dayalı katılımcı tip ortaklık yapısı” oluşturularak hayata geçirilmiştir. Bazı ortaklarımız, doğrudan katılımcı tip ortaklığa başvurarak ortaklıklarını başlatmışlardır.2011 yılından itibaren de eski tip (standart) ortaklarımızdan katılımcı tip ortaklığa geçişlere başlanmıştır. Geçen süre içerisinde, her iki tip ortaklık yapısı arasında geçişlere imkân tanınmış ve yine her iki tip ortaklıktan da emeklilik, istifa, diğer tipe geçiş gibi haller yaşanmış, vefat ve maluliyet yardımları yapılmıştır.

Bununla birlikte, katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik, temettü, vefat ve maluliyet yardımları ile sandığın gelir ve giderlerinden ne şekilde faydalanacağı konusu belirsiz kalmış, kendilerinden alınan “ortaklık giriş taahhütnamesinde” yer alan:

“Katılımcı Ortaklık Fonu faizsiz kazanç esaslarına dayalı olarak oluşturulmuş olup, bu fon başta Katılım Bankaları olmak üzere faizsiz kazanç sistemi baz alınarak değerlendirilir. Katılımcı Ortaklık Fonu’nu tercih eden Ortaklar, yalnızca adı geçen Fona özel düzenlenecek Ortaklık haklarından yararlanır. Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar nedeniyle, yıllık kâr payları ve Emeklilik Yardımları, Standart Tip Ortaklıktan farklılık arz edebilecektir.”

ibaresine dayanılarak, bu ortaklarımızın birikimleri esas olarak katılım bankalarında değerlendirilmiş ve sadece emekliliğe yönelik olarak 02.05.2011tarihli Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrasında yer alan “Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonunYönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir,”hükmüöngörülmüştür. Yine aynı yönetmeliğin 6. Maddesine dayanılarak çıkartılan 28.03.2013 tarihli Kar Payı Dağıtım Esasları Yönergesi’nde katılımcı ortaklara dağıtılacak kar payı gelir ve giderlerinin net olarak belirlenmediği görülmüş, bu konuda yetkinin önceki yönetim kurullarınca şifahen kullanıldığı öğrenilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin giderilmesi ve her iki ortaklık yapısının, kuruluş gayeleri doğrultusunda işlemesi ve ilgili yönetmelik maddesine yürürlük kazandırılması amacıyla yapılan inceleme ve diğer çalışmalar ışığında 19.12.2014 tarihli yönetim kurulumuzda özetle; (… katılımcı tip ortaklarımıza yapılacak emeklilik yardımı ile ilgili olarak “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliğinin” 9. Madde d fıkrası uyarınca; Ortaklık türüne göre faizli – faizsiz esaslı getiri ve giderler kapsam dışı olmak üzere tahakkuk edecekkatılımcı ortaklık toplam yıllık net karından ortakların birikimleri oranında paylaştırılacaktutardan; vefat ve maluliyet yardımları için %10 oranında ihtiyat fonu ayrılması, %40’ının temettü halinde ortak hesabına aktarılması, kalan %50 oranındaki miktarın yatırım fonu hesabına ayrılarak yine faizsiz getiri sisteminde değerlendirilmesine, emeklilik halinde birikmiş aidatlar ve temettülere ilaveten %50’lik yatırım fon payları ile bunların işletilmesinden elde edilecek getirilerin emeklilik yardımı olarak katılımcı tip ortaklığı ödenmesine, istifa, ihraç gibi hallerde sadece birikmiş aidat ve temettülerin ödenmesine, ortağa verilmeyen %50’lik yatırım fonu ve getirisinin katılımcı hesap ihtiyat fonuna aktarılmasına,  vefat ve maluliyet yardımlarının standart tip ortaklarda olduğu gibi ödenmeye devam edilmesine, bağlı ortaklık ve iştiraklerin faizsiz sisteme imkan tanımaması nedeniyle bu kuruluşlarla ilgili işlemlerin sadece standart tip ortaklıkla bağımlı kılınmasına, geçmişe yönelik gerekli tutar aktarımları yapılarak, tüm iş ve işlemlerin ayrı hesaplar üzerinden yapılmasına, katılımcı tip emeklilik yardımı ile ilgili yeni hesaplamaların 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmasına, ortaklık türleri arasında yapılacak geçişlere son verilmesine, ortaklarımızın mağdur olmamaları için son defaya mahsus olmak üzere bulundukları ortaklıktan diğer ortaklık türüne geçmek üzere 31.12.2014 tarihine kadar yapılacak yazılı başvurularına istinaden geçiş hakkı tanınmasına, sandığımız yeni yazılım sisteminin (Polsis) hayata geçmesinden itibaren dileyen katılımcı ortaklarımızın da standart ortak şartlarıyla kredi kullanmalarına,) kararı alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda; daha öce standart ortak olup katılımcı ortaklığa geçiş yapan ortaklarımızın standart ortaklıkta kalan temettü miktarları katılımcı ortaklık hesaplarına, katılımcı tip ortaklıktan istifa eden veya sosyal yardım alan ortaklarımıza mevduat bankalarından yapılan ödemelerde katılımcı ortaklık hesaplarından mevduat bankalarına aktarılarak hesaplar arası denge sağlanacak ve ortaklık türleri saf olarak ayrıştırılacaktır.

31.12.2014 tarihine kadar, her iki ortaklık yapısında geçiş yapmış olan ortaklarımızın hak ettiği emeklilik yardımları muhafaza edilecektir.01.01.2015 tarihinden itibaren sadece katılımcı tip ortaklarımızın emeklilik yardımlarının hesaplanmasında yönetmelik gereği değişiklik olacaktır. Ayrıca her iki tip ortağımızın sandığın gelir ve giderlerindeki payları, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, katılımcı tip ortaklığın faizsiz sisteme dayalı kuruluş amacına uygun hale getirilecektir. Vefat ve maluliyet yardımları tüm ortaklar için aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Katılımcı ortaklarımızın yıllık kar payı getirisinden tıpkı standart tip ortaklarımız gelirlerinde olduğu gibi %10 oranında ihtiyat fonu %50 oranında yatırım fonu ayrılarak geriye kalan %40 oranındaki tutar temettü olarak birikimlerine eklenmeye devam edilecektir.

Mevzuat gereği yapılan bu düzenlemeler ışığı altında;

Katılımcı ortak emeklilik yardımı;Varsa standart ortak sisteminde geçirilen süre için standart ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:

=(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağın birikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırım fonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları,

formülüyle hesaplanacaktır.(Madde 9-Birikimlerinin Yönetim Kurulunca oluşturulacak farklı fonlarda değerlendirilmesini talep eden ortaklara emeklilik yardımı olarak birikmiş aidatı ile birlikte tercih ettiği fonun Yönetim Kurulunca belirlenecek gider kesintisi yapıldıktan sonraki geliri ödenir).

Görüldüğü üzere standart tip ortaklarımızın sosyal yardım hesaplamalarında her hangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sadece katılımcı ortaklarımız için gider ve gelir kalemleri faizsiz sisteme uygun hale getirilmiş, emeklilik yardımları da mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiştir. Ayrıca vefat ve maluliyet yardımları için gelirleri üzerinden kaynak ayrılmıştır. Katılımcı ortaklarımızın birikimleri ve bunlardan elde edilecek kâr payları ve yatırım fonu asıl tutar ve getirileri dahil tüm hakedişleri, emeklilik halinde kendilerine ödenecektir. Bunun yanı sıra katılımcı tip net kârın ihtiyat olarak ayrılan %10’luk kısmı vefat ve maluliyet gibi istenmeyen hallerde ortaklarımıza veya geride kalanlarına destek sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Katılımcı ortaklarımızın birikimlerini şahsi olarak da katılım hesaplarında değerlendirebilecekleri düşünülerek sandığın sağladığı faydanın ne olduğu konusundakitereddütleri, geçmiş yıllardaki yüksek kâr paylarının gidereceği aşikârdır. Yüksek kâr payları; katılımcı bankaların, belirli büyüklükteki tutarları daha yüksek getiri dilimlerinde yer alan yatırım alanlarında değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bireysel müşterilerin birikimleri daha düşük getirili yatırım alanlarında değerlendirildiği için kâr payları da düşük kalmaktadır. Katılımcı tip ortaklarımızın sandığımızda 40 milyon TL civarında birikimleri bulunmaktadır ve bu miktar katılımcı bankaların sandığımıza yüksek getirili yatırım alanlarını sunmaları için yeterli bir miktardır. (Ek bilgi: halen standart tip ortağımız olan Yönetim Kurulu Üyemiz Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sn.Mustafa GÜLCÜ katılımcı tip ortaklığa geçiş başvurusunda bulunmuştur.)

Bununla birlikte, hem ortağımızca ve hem de sandığımızca hesapların daha kolay izlenebilmesi, hak ve yükümlülüklerin daha bilinir olması, ortaklık yapılarının net olarak birbirinden ayrıştırılması ve özellikle faizsiz getiri sistemine faiz karıştırılmaması amacıyla sandığımız ortaklık türleri arasında geçişlere son verilmiş, ancak tüm ortaklarımıza mağduriyete uğradıklarını düşünmemeleri için son bir defaya mahsus olmak üzere diğer ortaklık türüne geçiş yapma imkânı tanınmıştır. Dileyen ortağımız, 31.12.2014 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla mevcut haklarıyla birlikte diğer ortaklık türüne geçiş yapabilecektir.

Bundan sonra ortaklarımız, bulundukları ortaklık türünden sadece istifa ederek ayrılabilecek ve diğer ortaklığa yeni başlıyormuş gibi kabul edileceklerdir. Bu nedenle ortaklarımızın, ortaklık türleri hakkında iyice düşünüp kararlarını vermeleri gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, mevcut haklar ile diğer ortaklık türüne geçiş için son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai bitimidir.

Diğer taraftan; söz konusu yönetim kurulu kararının getirdiği bir başka yenilik, ortaklık türüne bakılmaksızın dileyen ortağımızın sandığımızdan kredi çekmesine imkân tanınmasıdır. Katılımcı tip ortaklarımızda tıpkı standart tip ortaklarımız gibi dilerlerse sandığımız mevduat bankası hesaplarından düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Bu husus tamamen ortaklarımızın isteğine bağlı olup bu işlemler Standart tip ortaklarımızın mevduat bankalarında değerlendirilen birikimleri üzerinden yapılacaktır. Bu kredilerden elde edilecek faiz gelirleri Standart ortaklarımız hesaplarında muhasebeleştirilecektir. Sandığımızın yeni yazılım sistemi (Polsis) aktif olarak kullanılmaya başlandığında bu tip kredi talepleri de karşılanacak, uygulama tarihi ayrıca duyurulacaktır. Daha çok ortağımızın uygun koşullarla kredi imkânından faydalanabilmesi için kredi faiz oranlarının aşağı çekilmesi, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi ve kredi türlerinin azaltılarak sadeleştirilmesi için çalışmalarımız devam etmekte olup, kısa sürede çalışma sonuçları hayata geçirilecektir.


Konunun önemine binaen siz değerli ortaklarımızın bilgi sahibi olması için birkaç kez SMS mesajı gelebileceğini şimdiden hatırlatır, ortaklık geçişi için kısa bir süre olması nedeniyle irtibatlı olduğunuz ortaklarımızla konuyu paylaşmanızı dileriz.

Ortaklık tip geçiş duyurusu ve ortaklık geçiş talimatları, duyurumuzun ekinde yer almaktadır. Geçiş yapmak isteyen ortaklarımız, bu talimatların dökümünü alarak doldurup imzaladıktan sonra faks, e-posta, posta gibi iletişim araçlarıyla sandığımıza ulaştırmalıdır. Duyuruya göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür eder, meslek ve özel yaşantınızda başarı ve mutluluk dileriz.


POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ORTAKLIK TİP GEÇİŞİ GENEL TALİMATI

Sandığımızdaki mevcut Ortaklık türünüzü,  2015 yılı başından itibaren “Standart” veya “Katılımcı” olarak son kez değiştirme imkanı sunulmaktadır. Bu değişiklik için 31 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar yazılı başvurular toplanacaktır.

Önemli Hususlar;

  1. Katılımcı ortaklık Modelinde, Sandığa ödenen aidatlar; yurtiçinde faaliyet gösteren Katılım Bankalarında açılacak kar/zarar hesapları ve/veya geliştirilecek olan diğer faizsiz bankacılık enstrümanlarına yatırımlar vasıtasıyla değerlendirilecek ve nemalandırılacaktır.

2. Katılımcı ortaklık Modeli yapısı ve fonun işletim esasları gereğince, bu modele tabi olan Ortaklarımızın tüm hak ve  birikimlerinin nemalandırılmasında, faiz olarak tanımlanmış veya kabul görmüş hiçbir bileşen bulundurulmayacaktır.

3. Katılımcı ortaklık fonu havuzda oluşan  yıllık kar miktarı, bu havuz dâhilindeki ortaklarımız için de yukarıda belirtilen mevzuat dâhilinde, birikimler havuz içerisinde rezerv edilecektir. Her iki havuzun gelirlerinden, kendi giderleri ile ortak giderler ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra, ortaya çıkan yıllık kar miktarları farklılık arz edebileceği için, yıllık temettü oranları da farklılık gösterebilecektir.

4. 01.01.2015 tarihi itibariyle kazanılmış haklarda herhangi bir kayıp olmaksızın (geçmiş dönem kar payları ve emeklilik yardımı) yeni tip ortaklık modeline aktarılacaktır. Bundan sonraki dönemler için iş ve işlemler 24.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Başkanlığı duyurusu kapsamında yapılacaktır.

5. Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlı sosyal yardımlardan vefat ve maluliyet yardımı ödemeleri, tüm ortaklarımız için aynı koşullarla geçerli olacaktır. Detaylı bilgi vebaşvuru formlarına sayfamızın (mevzuat – evrak) bölümlerinden erişilebilir.

STANDART ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI

KATILIM ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI

21.11.2014 Borç Senedi Hakkında

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nca ortaklarına verilen borç işlemlerinde sandığımız web sitesinde yer alan tek tip borç senedi kullanılmaktadır. Borçlanma işlemlerinde geçerli olan borç senedini www.polsan.com.tr adresinden temin edebilirsiniz.

Sandık web sitesi dışından temin edilen ve güncel olmayan borç senetleriyle yapılan borçlanma başvuruları işleme alınmamaktadır.
Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

05.05.2014 POLSAN 2013 yılı faaliyet karı ve kar payı dağıtımı hakkında

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2013 YILI FAALİYET KÂRI VE KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA

2013 yılına ait Kar Payı dağıtımlarımız 05.05.2014 tarihi itibariyle Ortaklık tipine göre aylık toplam birikmişleri oranında Ortak hesaplarına eklenmiştir.

2013 yılı faaliyet dönemi toplam karı 100.928.238,66 TLdir. Mevzuatımız gereği elde edilen karın %40’ına kadarı Polsan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda ortaklarına dağıtılır. Yönetim Kurulumuz ve Polsan Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ortaklarımıza azami getiri sağlayacak en yüksek oran olan %40 oranla 40.371.295,46 TL dağıtılmasına karar verilmiştir. Ortaklarımızın Birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave edilmektedir. Kalan tutar; Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen kârın% 50’si Yatırım Fonu, %10’u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.

2011 yılı ikinci yarısından beri birikimlerini katılımcı tip ortaklık kapsamında değerlendirilmesini talep eden ortaklarımızın paraları ayrı bir sermaye havuzunda değerlendirildiğinden, iki ayrı kârlılık oranı hesaplanmış ve dağıtımlar ayrışımlı havuzlara ortaklık tipi baz alınarak yapılmıştır.

2013 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak “Birikimli Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı “ tablolarında yer alan “2013 Yılı Aylık Temettü Çarpanı” ile yıl içerisinde aktif veya pasif olması ayrımı yapılmaksızın, Ortaklarımızın ilgili ay içerisindeki birikim tutarları çarpılarak, birikimlerin Sandık sermayesi içerisinde bulunduğu ayların temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı, her bir Ortağımızın 2013 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını oluşturmaktadır.

Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için farklı değerlendirildiğinden, Ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.

Polsan interaktif SMS sistemiyle; TEMETTU (boşluk) EGM SİCİL numaranızı yazıp 3848 e mesaj atarak Temettü tutarınızı öğrenebilirsiniz.

Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

POLSAN'DAN BİLGİLENDİRME

Yıl itibariyle şehitlerimize ödenen yardım tutarları;

01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında yapılana şehit vefat sayısı 10  olup , toplam ödeme  tutarı, 359.754,45.-TL dır.

01/01/2013 – 31/12/2013 tarihleri arasında yapılana şehit vefat sayısı 1 olup , toplam ödeme  tutarı,  39.292,05.-TL dır.

01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 4  olup , toplam ödeme  tutarı, 174.510,90.-TL dır.

01/01/2015 – 30/06/2015 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 1 olup, toplam ödeme  tutarı,  43.621,95.- TL dır.

01/07/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 17 olup, toplam ödeme  tutarı, 801.125,70.-TL dır.

01/01/2016 – 05 /04/2016 tarihleri arasında yapılan şehit vefat sayısı 16  olup, toplam ödeme  tutarı, 776.740,35.-TL dır.