İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

Kanun Numarası      : 3201
Kabul Tarihi              : 4/06/1937
Resmi Gazete           : 12/06/1937 – 3629
Yayımlandığı Düstur:
Tertip                         : 3
Cilt                             : 18
Sayfa                         : 317

Madde 90 – (Değişik: 20/1/1960 - 7410/1 md.)

Emniyet Umum Müdürlüğü'ne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa Ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur.

Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve Ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir.

(Ek fıkra:27/12/2018-7159/1 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi Ortağıdır.

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90'ıncı madde hükümlerine tabidir.

 

Eliz Yazılm 2019