BASIN DUYURUSU

Son dönemde Polis Bakım ve Yardım Sandığı hakkında, bazı basın organlarında yayımlanan haber ve değerlendirmelere yönelik ilk kaynaktan doğru bilgilendirme yapmak adına, Kurum’un yapı ve işlevleri ile tabi olduğu mevzuatı hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 90. maddesine dayanılarak, Emniyet Teşkilatı Mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışma tesis etmek amacıyla kurulmuş bir sosyal yardımlaşma kuruluşudur. Üye olmanın isteğe bağlı olduğu POLSAN ‘ın ana amacı üyelerine, kendileri veya aileleri tarafından gelir kaybı ile karşılaşılan durumlarda, maddi sosyal yardımlar ile telafi edici rol oynarken, yine üyelerinin Sandığa her ay maaşlarından aidat olarak kesilmek suretiyle emanet ettikleri birikimlerini zamana karşı koruyabilmek, bununla birlikte, üyelerinin emekliliklerinde ilave bir yardım sağlamak üzere birikimleri nemalandırabilmektir. Bireylerin en temel ihtiyaçlarından olan konut ve taşıt alımları ile somut ve tanımlı diğer maddi ihtiyaçların teminine yönelik uygun alternatifler üretebilmek, ihtiyaçlar için belli limit ve vadelerle üyelerine borç desteği sağlayabilmek de Sandığın ana işlevleri arasında yer almaktadır. Kurum’un ilan edilen misyon ve vizyonu, belirtilen ana amaç ve işlevler doğrultusunda şekillenmiştir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı, ana işlevlerini yerine getirebilmek, mevzuatında düzenlenen yardım ve hizmetleri üyelerine sunabilmek amacıyla, birikimlerini güncel ekonomik konjonktürün gereklerine göre; finansal piyasalar, gayrimenkul yatırımları ve iştirakleri vasıtasıyla ticari faaliyetlerin oluşturduğu bir sepette değerlendirmektedir. Finansal piyasaların en büyük oyuncuları olan bankalar, şirketler, diğer kurumlar ve hatta bireyler dahi yatırım kararlarını alırken güncel ekonomik değişkenler ve öngörüler çerçevesinde hareket ederken, Polis Bakım ve Yardım Sandığı’ nın da yatırım kararlarında aynı doğrultuda hareket etmesi kaçınılmazdır. Kaldı ki, 1952 yılında kurulmuş olmasına rağmen Sandık, 04.08.1998 tarih ve 23423 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yeni Tüzüğü ile şirket kurma ve şirket ortağı olma hakkına sahip olmuştur. Yeni Tüzüğün yayınlandığı yıl olan 1998‘den bu yana gelişen piyasa koşulları, finansal yatırımlardaki karlılığı ivmeli bir şekilde azaltma eğilimi göstermiş, birikimlerin yönlendirileceği alanlar içerisine ticari faaliyetlerin de dahil edilmesini bir anlamda zorunlu kılmıştır, Sandığın ticari faaliyetlerinin siyasi konjonktür ile ilişkilendirilmesi doğru değildir.

Sandığın iştirakleri, tabi oldukları yasal mevzuat çerçevesinde, herhangi bir imtiyaza sahip olmaksızın tamamen serbest piyasa koşullarında ve rekabet ortamına uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerdir:

- Bu iştiraklerin bütün gelirleri, serbest rekabet ortamında diğer şirketlerle aynı oranda vergilendirilmektedir.
- Sandığın iştirakleri mevzuatın öngördüğü tüm denetim mekanizmaları ve kuruluşları tarafından, hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın denetlenmektedir.
- POLSAN’ın iştirakleri diğer şirketlerle serbest piyasa koşullarında aynı mevzuata tabi olarak faaliyet göstermektedir, faaliyetleri haksız rekabete yol açmamaktadır.

Bazı köşe yazılarında bahsi geçen şirketimiz POLTEK A.Ş.’nin Eylül 2011 dönem sonu finansal kayıtları itibari ile ödenmiş sermayesi bir milyon TL’dir. Aynı yazılarda geçen “500 Milyon TL civarında ödenmiş sermaye“ ile anlaşılması gereken herhangi bir iştirakimizin finansal verisi değil, sosyal yardım kuruluşu olan Sandığın yaklaşık 77.000 üyesinin, kendi iradesi ile ödemiş olduğu aidat ve nemalarının, bir anlamda birikimlerinin toplamıdır.

Sandık ortaklarının brüt maaşlarının %8’i oranında ortaklık aidatı kesildiği bilgisi de doğru olmayıp, aidat kesintisine esas maaş, ortaklarımızın net maaşlarının da altında, cüz’i bir miktardır.

Polsan ve iştirakleri, her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bu konuda, niteliği itibariyle benzer hizmetleri veren firmalar arasından her yıl uygun görülen değişik firmalardan hizmet alınmaktadır.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı mevzuatında tanımlanan yönetim ve denetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Her bir organ, yine mevzuat dahilinde tanımlanmış görev ve yetkilerini kullanmak suretiyle, sinerji içerisinde çalışarak idareye katkıda bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından seçilmiş dokuz Sandık üyesinden oluşan Yönetim Kurulu, kendisine tanınan yetki ve sorumluluklar içerisinde aldığı istisnasız her kararda, Genel Müdürlük dahilinde çalışan profesyonel yönetici kadroları ile finans, yatırım ve gayrimenkul danışmanlarından bilgi, tecrübe ve görüş anlamında beslenmekte, özellikle stratejik nitelikteki her türlü kararı bu paralelde almaktadır. Bununla birlikte, halen faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken bir çok yönetsel karar yetkisi, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük birimlerine devredilmiş durumdadır. Bu durumun, yatay olarak nitelenebilecek bir organizasyon şeması dahilinde örgütlenmiş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün, Yönetim Kurulu ile birlikte yürütmekte olduğu çalışmaların başarısında önemli rol oynaması kaçınılmazdır.

POLSAN, bir sosyal yardım kuruluşu olması sebebi ile ticari kuruluşlar olan holdinglerle kıyaslanmamalıdır, Sandığın ana amaç ve işlevlerinin yerine getirilmesinde ticari faaliyetler araçtır. İştiraklerimizin tesis edilmesinin nihai amacı da üyelerimize sosyal faydaların sağlanabilmesidir. Öte yandan İştiraklerimizin tümü konularında uzman, ilgili sektör tecrübeli profesyonel yönetici kadroları tarafından idare edilmekte, her bir şirketimiz kendi piyasa ve rekabet koşullarında yürütmekte olduğu faaliyetleri ile ilgili kararlarını, kendi profesyonel çalışanları vasıtasıyla almaktadır.

Sandığımız üyelerine avantajlı konut finansmanı imkanı sağlayabilmek için ilk olarak Garanti Bankası ve Vakıfbank ile, bu bankalardan yaklaşık bir yıl sonra da ilgili bankanın teklifi değerlendirilerek uygun şartlarda olduğuna kanaat getirilmesi sonucu Albaraka Türk Katılım Bankası ile paralel koşullardaki sözleşme imzalanmıştır. Üyelerimiz lehine koşullar sağlayan tüm bankalar ile çalışmalar yapılmaktadır, yapılmaya devam edilecektir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı‘na üye olmak isteğe bağlıdır. Emniyet Teşkilatından maaş almakta olan her kademedeki personel, aidat ödemek suretiyle dilediği zaman, eşit hak ve imkanlarla Sandık üyesi olabileceği gibi, Sandık üyeliğinden da ayrılabilir. Sandık üyelerinin bir kısmı, her yıl emeklilik (son 5 yıllık ortalama 3.000 kişi), vefat, kurum değişikliği gibi çeşitli zorunlu sebeplerle Emniyet Teşkilatından ayrılmaları sonucu, Sandık üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalmaktadır.
Kurumumuz vizyonu içerisinde de yer alan “EGM‘den maaş alan herkesin Sandık üyesi olması” hedefi çerçevesinde, Sandık üyeliğinden ayrılma nedenleri Genel Müdürlüğümüzce de titizlikle takip edilmekte, üyelerimizle gerek yüz yüze yapılan görüşmeler gerekse saha ziyaretlerimiz sırasında toplu görüşmeler vasıtasıyla analiz edilmekte, talep ve ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle ücretli kesim üzerinde daha fazla etkili olduğu düşünülen ekonomik koşulların, bireylerin ihtiyaçları ve yaşam standartları üzerindeki etkilerinin, Sandık üyeliğinin sonlandırılarak birikimlerin ve gelecek dönem aidatlarının ihtiyaçlara yönlendirilmesi şeklinde sonuç doğurduğu, en önemli tespitlerimiz arasında ve ayrılış nedenleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Dikkate değer bir durum olarak, birikimlerini ekonomik ihtiyaçlarına yönlendirmek üzere Sandık üyeliğini sonlandıran çok sayıda üyemizin, takip eden ay içerisinde yeniden üyelik başvurusu yaparak aidat ödemeye devam ettiği de tespitlerimiz arasındadır. Her yıl yeni üye olan ve üyelikten ayrılan Teşkilat mensuplarımızın sirkülasyonundan, 2009 yılından itibaren Sandık üye sayısında artış olduğu gözlenmektedir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile ilgili yazı ve yapılacak haberlerin doğruluğu konusunda önceden Sandık veya İştirak yetkililerimiz ile temasa geçilmesi halinde, gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü