• Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nda en az 3 yıl Sandık Ortaklığı bulunduktan sonra PBYS Tüzüğün 24. Maddesi gereğince Polsan'dan emekli yardımı alabilmektedirler.
  Aidat tutarları, Aidat Kesintisine Esas Son Maaş 01.01.1999 öncesi %3,  01.01.1999 ile 01.07.2006 tarihleri arası %5 ve 01.07.2006 sonrası %8 olmak üzere 3 farklı aidat kesintisi söz konusudur.

  A Tipi (Standart)Emeklilik yardımı aşağıdaki şekilde hesaplanır.


  a) 01.01.1999 öncesi;
  (01.01.1999 Öncesi Ortaklık Yılı süresi x 0.36 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş) + 01.01.1999 tarihine kadar Birikmiş Aidat ve Temettü Toplamı
  b) 01.01.1999 ile 01.07.2006 tarihleri arasında;
  (01.01.1999 - 01.07.2006 arası Ortaklık Yılı Süresi x 0.60 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)
  c) 01.07.2006 Tarihi sonrası;
  (01.07.2006 sonrası Ortaklık Yılı süresi x 0.96 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)
  01.01.1999 tarihi sonrası Temettü Toplamı ayrıca ödenir.

  B Tipi (Katılımcı)Emeklilik yardımı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

  Varsa standart ortak sisteminde geçirilen süre için standart ortak gibi hesaplama yapılacak, katılımcı ortaklıkta geçen süre için standart ortaklık sisteminden farklı olarak 01.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik yardımı “Ortaklık Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 9. Maddesi d fıkrası” uyarınca:

  =(Varsa Standart Ortaklık süresi için hesaplanan emeklilik yardımı tutarı) + Ortağınbirikmiş aidatı + temettüleri + katılımcı net kârından ayrılan %50 oranındaki yatırımfonu tutarları ve bu tutarlardan emekliliğe kadar sağlanan kâr payları, formülüyle hesaplanacaktır.


  ÖRNEK:
  POLSAN’a memuriyete girişten itibaren kesintisiz ortaklığı olan bir polis memuru mensubumuzun, maaşından tasarruf ederek bu güne kadar biriktirdiği yaklaşık 9.800,00TL sine karşın aldığı Emeklilik Yardımı ve Temettü Toplamı yine yaklaşık 35.000,00TLdir.
  Örnek Emeklilik Yardımı hesaplaması aşağıdaki gibidir.
  Aidat Kesintisine Esas Son Maaş: 1.789,14TL
  Ortaklık Tarihi: 01.01.1980
  Toplam Birikmiş: 9.809,00TL
  Toplam Temettü: 3.411,00TL (2012 yılı Temettüsü hariç)
  Birikmiş + temettü: 13.220,00TL
  Rütbe: Polis Memuru
  Emeklilik Yardımı Hesaplaması:
  01.01.1980–01.01.1999(19yıl) Birikmiş Aidat +Temettü=95,44TL(Aidat Kesintisine Esas Son Maaş %3 x 12 Ay =0.36)
  01.01.1999–01.07.2006 (7,5yıl) (Aidat Kesintisine Esas Son Maaş %5 X 12 Ay = 0.60)
  01.07.2006–01.01.2013 (6,5yıl) (Aidat Kesintisine Esas Son Maaşın %8 X 12Ay = 0.96)

  01.01.1980–01.01.1999 ( 19 x 0,36 x 1.789,14TL)+95,44TL= 12.333,15TL
  01.01.1999–01.07.2006 (7,5 x 0,60 x 1.789,14TL)= 8.051,13TL
  01.07.2006–01.01.2013 (6,5 x 0,96 x 1.789,14TL)= 11.164,23TL
  Emeklilik Yardımı+Temettü Toplamı: 31.548,51TL+3.411,00TL=34.959,51TL
  NOT:  Örnek hesaplama, 15 Ocak 2013 tarihli olduğu için 2012 yılı temettüsü hariç hesaplanmıştır

  Emeklilik Yardımı için İstenen Evraklar

  • Bakanlık onayı
  • İlişik kesme yazısı
  • Dilekçe
  Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nda en az 3 yıl Sandık Ortaklığı bulunduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nden emekli olması halinde Polsan'dan emekli yardımı alabilmektedirler. Emeklilik yardımı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

  a) 01.01.1999 öncesi;
  (01.01.1999 Öncesi Ortaklık Yılı süresi x 0.36 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş) + 01.01.1999 tarihine kadar Birikmiş Aidat ve Temettü Toplamı

  b) 01.01.1999 ile 01.07.2006 tarihleri arasında;
  (01.01.1999 - 01.07.2006 arası Ortaklık Yılı Süresi x 0.60 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)

  c) 01.07.2006 Tarihi sonrası;
  (01.07.2006 sonrası Ortaklık Yılı süresi x 0.96 x Aidat Kesintisine Esas Son Maaş)
  01.01.1999 tarihi sonrası Temettü Toplamı ayrıca ödenir.
 • Polis Sandığı Ortakları, görevleri dahilinde veya haricinde uğrayabilecekleri maluliyet veya vefat hallerinden doğacak her türlü gelir kaybı durumunda, Sandık güvencesi altına girebilmekte, kendileri ve/veya aileleri için oluşacak gelir kayıplarını telafi edici maddi yardım imkanına kavuşmaktadır.

  En az 1 yıl Sandık Ortağı olanlara (kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz) aşağıdaki esas ve usullere göre maluliyet yardımı yapılır.

  Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı

  Kesin işlemli rapor tarihindeki aidat kesintisine esas maaş ve ücretinin yedi katı tutarında tam ve daimi maluliyet yardımı net olarak ödenir.

  Kısmı Maluliyet Yardımı

  Kesin işlemli rapor tarihindeki aidata esas maaş veya ücretinin yedi katının rapordaki maluliyet oranıyla çarpılarak yüze bölünmesi suretiyle hesaplanır.

  Maluliyet Yardımının Ödenmeyeceği Haller
  • Alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasından doğan sakatlıklar.
  • Sandığa ortak olmadan önce meydana gelen maluliyetler.
  • Maluliyet Yardımında Zamanaşımı Maluliyetin tespiti tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılmayan başvurularda, hak sahipleri tarafından Sandığa yazılı olarak başvurulmadığı takdirde maluliyet yardımı ödenmez.

  Maluliyet İçin İstenilen Evraklar

  • T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca Maluliyetinize esas teşkil eden kesin işlemli Sağlık Raporlarının aslı veya tasdikli fotokopisi,
  • Emekli Sandığı Kurulu kararının aslı veya tasdikli fotokopisi.
  • Maluliyet doğuran olayı tarihini gösterir belge (konu ile ilgili rapor aslı veya tasdikli fotokopisi).
  • İlişik Kesme ve Bakanlık Onay yazısı
  • Dilekçe

  Kısmi Maluliyet Yardımı İçin istenilen Evraklar

  • Emekli sandığı sağlık kurulundan alınacak maluliyet yüzdesini gösterir belge (onaylı)
  • Sağlık Kurulunca Maluliyete esas teşkil eden kesin işlemli Sağlık Raporu (onaylı)
  • Maluliyet doğuran olayın tarihini gösterir belge (onaylı)
  • Dilekçe

   

 • Sandık ortağı iken,
  a) Vefat eden Ortağın, yasal mirasçılarına,
  b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vefat eden Ortağın kendisine,
  Vefat Yardımı ödenir.

  Vefat Yardımının Hesaplanması

  Ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, vefat tarihinde Sandık Ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretinin;

  • Ortağın vefatı halinde on beş katı
  • Ortağın eşinin vefatı halinde üç katı
  • Ortağın çocuğunun vefatı halinde bir katı

  Eş Vefat İçin İstenilen Evraklar:

  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (onaylı)
  • Dilekçe
  Çocuk Vefat İçin İstenilen Evraklar:
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (onaylı)
  • Dilekçe

  Not: Doğumdan sonra vefat etti ise Vukuatlı nüfus kaydı aranmaz, Doğum Raporu ile ölüm belgesi yeterlidir. Ortağın birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her çocuk için ayrı ödeme yapılır. Miadında ölü doğan çocuklar için de ölüm yardımı yapılır. Normal gebelikte en az 180 günlük çocuk miadını doldurmuş sayılır. Ölü doğan çocuğun miadında olduğu doktor raporu ile belgelenir.

  Ölüm tarihinden itibaren beş yıl içinde aranmayan ölüm yardımları zamanaşımına uğrar.

  Üye Vefat İçin İstenilen Evraklar:
  Sandık Ortaklığı 3 yıl ve üzeri için;

  • Veraset İlamı (onaylı)
  • Vefat raporu
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (onaylı)
  • Emekli Sandığı Kanunu gereğince vefat dolayısı ile ilgili maaş bağlandığına ilişkin  Emekli Sandığından alınan yazı.
  • Dilekçe

  Sandık Ortaklığı 1 ay ve 36 ay  arası üyelik için

  • Veraset İlamı (onaylı)
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (onaylı)
  • Dilekçe

  Yukarıda istenen vefat evraklarına ek olarak ayrıca farklı evraklar istenebilecektir.