Borçlanma Türü

Konut İçin Borç Verme:
Ortaklıkta asgari 3 yılını fiilen aidat ödeyerek dolduran her ortak kendi veya eşinin adına aldığı konut için verilen borç türüdür.

Borçlanma Limiti

Ortaklık Süresi    E.E.A katları
37 – 120 Ay        Maksimum 20 katı
121 Ay ve Üzeri   Maksimum 25 katı

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 60 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borçlanma İçin Yararlanma Koşulları

• Ortak kendisinin veya eşinin konutu  satın alma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konut için borç vermeden yararlanabilir.
• Konut Borçlanmasında ipotek zorunluluğu vardır.
• Aynı Konut için bir kez borç verilir.
• Konut için borcu olan ortak, borç alma tarihi üzerinden bir (1) taksit ödeme ve bir(1) kesinti dönemini geçtikten sonra, borcunu ve faizini defaten ödediği takdirde yeni aldığı konut için borçtan yararlanabilir.
• Taşıt için borcu olan Ortak, aynı anda Konut için Borç vermeden yararlanamaz.
• Eşler arasında devredilen, miras veya hibe yolu ile edinilen konutlar için borç vermeden yararlanılamaz.
Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

-Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması

-Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması


Not: Borçlanma eş adına kayıtlı konut için kullanılacak ise, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdan fotokopisini ibraz ederek yararlanabilir.

Not2: Ortaklarımızın, bankalardan kullandıkları konut kredilerinde; eksper raporunda ki acil satış değeri ile bankadan kullanılan kredinin anapara tutarı arasındaki farkın %75 i, Sandıktan 2. Derece ipotek karşılığı konut borçlanması olarak, diğer istenilen belgeler ile birlikte değerlendirilmektedir.

Borç Verme Koşulları

Ortağın tercihine göre;
Kefilli veya Kefilsiz olarak düzenlenmiş Usulüne uygun Borçlanma Senedi ve Konut ile ilgili belgeleri posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir

Tamamı Bitmiş Konutlar İçin İstenen Belgeler

• Ortağın veya eşinin adına düzenlenmiş tapu /onaylı fotokopisi (tapu tarihi 1 yılı geçmemek şartıyla, noter veya daire amiri onaylı)
• Yapı kullanım izin belgesi (iskân raporu) veya onaylı fotokopisi(noter veya daire amiri onaylı)
• Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi
Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

Tamamı Bitmiş Fakat İskân Raporu Olmayan Konutlarda  İstenen Belgeler

• Ortağın veya eşinin adına düzenlenmiş tapu /onaylı fotokopisi (tapu tarihi 1 yılı geçmemek şartıyla, noter    veya daire amiri onaylı)
• Yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı) veya onaylı fotokopisi (noter veya daire amiri onaylı)
• Konutta oturulduğuna ilişkin belge (elektrik veya su faturası) yok ise, aboneliği başlattığına dair resmi belge.
• Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi.
Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi


Tamamı bitmemiş konutlarda istenen evraklar:
• Ortağın veya eşinin adına düzenlenmiş kat irtifak tapusu /onaylı fotokopisi (noter veya daire amiri onaylı)
• Seviye tespit raporu veya onaylı fotokopisi(noter veya daire amiri onaylı)(%50’sinin bitmiş olması gerekir)
• Yapı ruhsatı(inşaat ruhsatı)veya onaylı fotokopisi (noter veya daire amiri onaylı)
• Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi
Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

İmar Planı Bulunmayan Konutlarda İstenen Belgeler

• Ortağın veya eşinin adına düzenlenmiş tapu /onaylı fotokopisi (tapu tarihi 1 yılı geçmemek şartıyla, noter veya daire amiri onaylı)
• Bakanlık veya il özel idaresinden alınmış yapı kullanım izin belgesi (iskân raporu)
• Konutun tamamı bitmedi ise, yapı ruhsatı ve inşaatın %50sinin bitmiş olduğunu gösterir seviye tespit raporu.
• Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi.
Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Borçlunun; İmza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
• Daire Amiri; Adı, Soyadı, Rütbe, İmza ve Mührü mevcut olması zorunludur.
• Borç türü, vade sayısı, kesinti başlangıç tarihi, asıl borç tutar ve akdi faiz toplamı doldurulması zorunludur..
• Kefilli borç taleplerinde; Kefilin Sandık ortağı olması, kefil bilgileri ve imzası.

• Kefil evli ise; Eşinin Adı, Soyadı, Eşinin müteselsil kefaletine onay vermesi, Telefon numarası ve İmzası

• Kefil bekâr ise; eş bilgileri boş bırakılacaktır.

Not:

1- Kefilsiz borç senetlerinde farklı borç verme oranı uygulanacaktır.

2- Senedinizi hazırlar iken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.

Örnek:

Asıl borç: 30000,00TL
Akdi faiz toplamı: 7500,00TL ise

 Borçlanma Senedi için tıklayınız.