ORTAKLIĞA GİRİŞ
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna dâhil maaşlı ve ücretli memurlar Sandığa ortak olabilirler. Ortaklık, aidatın ödendiği tarihte başlar. POLSAN'a ortak olabilmek için; ortaklık Taahhütnamesi’nin eksiksiz doldurularak imzalanması, nüfus cüzdanı sureti ile birlikte Sandık’a posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Ortaklık kayıt işlemi gerçekleştirilen bir ortağımızın ilk aidatı, ortaklık kaydını takip eden ay içerisinde, alacağı maaşından saymanlık tarafından kesilmesi ile başlayacaktır. Sandık ortaklığının etkinleştirileceği, hizmet sunulmaya başlanacağı ve ortaklık haklarının başlayacağı tarih ilk aidatın fiilen Sandık hesabına yattığı tarih olduğu için ortaklarımız ilk aidatını Sandık hesabına elden yatırabilirler.

AİDAT
Tüzüğün 18. maddesi gereğince; "Ortaklık aidatı, Ortakların Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde 5’i tutarındadır. Bu miktar, Genel Kurul kararıyla yüzde 10’a kadar arttırılabilir."

17.06.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde 8‘inin aidat tutarı olmasına karar verilmiştir.

ÖDEMELER
Sandık Tüzüğü uyarınca ortaklık aidatları ile kredi geri ödemeleri ve faizleri, Ortakların mutemetliklerince maaş veya ücret bordroları üzerinden her ay kesilerek iki gün içinde Sandık hesabına yatırılmak suretiyle tahsil olunur. Sandığımızın aidat ve borç kesintileri resmi kesinti kapsamında Maliye Bakanlığı'nın Devlet memurlarına ilişkin bordro programı olan SAY 2000-İ projesine dâhil edilmiştir.

KATILIMCI TİP ORTAKLIK
Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda geliştirilen bu ortaklık türünde, Ortağın birikimi ‘katılımcı sistem’ esaslarına göre oluşturulan ‘katılımcı Ortaklık Fonu’nda değerlendirilmektedir. Katılımcı ortaklar, sandığın nakit borç verme hizmeti dışında tüm olanaklarından ve düzenlediği kampanyalardan eşit olarak faydalana bileceklerdir.
Katılımcı Ortaklık Fonu faizsiz kazanç esaslarına dayalı olarak oluşturulmuş olup, bu fon başta Katılım Bankaları olmak üzere faizsiz kazanç sistemi baz alınarak değerlendirilecektir. Katılımcı Ortaklık Fonu’nu tercih eden Ortaklar, yalnızca adı geçen Fona özel düzenlenecek Ortaklık haklarından yararlana bileceklerdir.

1.Katılımcı Tip Ortaklar için fonun yönetim alanlarındaki farklılıklar nedeniyle, yıllık kar payları ve Emeklilik Yardımları, Standart Tip Ortaklıktan farklılık arz edebilecektir.

2.Katılımcı Ortaklık Fonunun faizsiz yönetim esasları gereği, Katılımcı Tip Ortaklara Sandık’ tan nakit borç kullandırma imkânı bulunmayacaktır.

ORTAKLIĞIN DONDURULMASI
Askerlik, yurtdışı görev veya geçici görev gibi nedenlerle aidat kesintisi yapılamayanlar, birikmiş aidatlarını almadıkları sürece ortaklıktan ayrılmış sayılmazlar. Bu kişilerin ortaklıkları Emniyet Teşkilatından maaş alacakları tarihe kadar dondurulur ve bu süre içinde temettü hariç ortaklığa ilişkin haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin, yazılı olarak talepte bulunmaları ve Emniyet Teşkilatından maaş almadıkları süreye ilişkin aidatlarını her ay Sandığa ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak devam eder.

Ortaklıkları dondurulanların kurumlarından tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başlanır. Bu ortakların kurumundan tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve ortaklığının dondurulduğu süreye ilişkin aidatlarını faizleriyle birlikte toptan veya taksitle ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak ihya edilir. Taksitle ödeme halinde, ayrıca taksit süresine ilişkin faiz, ödenecek miktara eklenir. Faiz oranı, yasal gecikme faizinden az olmamak üzere, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranına kıyasla her mali yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz.

ORTAKLIKTAN AYRILMA

Ortaklıktan istifa yoluyla ayrılanlar yazılı başvuru tarihinden, Emniyet Teşkilatından ayrılanlar görevden ayrılış tarihinden, Ortaklıktan çıkarılanlar çıkarılma tarihinden, emekli olanlar emekli oldukları tarihten itibaren Sandık ortaklığından ayrılmış sayılırlar. Bunlara birikmiş aidatları ve kar payları; Sandığa, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine olan borçları indirildikten sonra ödenir.

3 yılını doldurmadan istifa yoluyla ayrılanlara ortaklık süresince birikmiş aidatları 3 yılın tamamlandığı tarihte ödenir. Sandıktan borç kullanan Ortaklarımızın 3 yılı dolmadığı takdirde borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

ORTAKLIĞA YENİDEN GİRİŞ
Ortaklıktan ayrılanlar yeni ortaklık taahhütnamesi göndermeleri halinde yeniden ortak olabilirler. Ortaklıktan çıkarılanlar ise Yönetim Kurulu kararıyla ortaklığa alınabilirler. Ortaklıktan ayrılanların yeniden ortaklığa girmek istemeleri halinde önceki ortaklık süreleri dikkate alınmaz

Not: Ortaklarımız Sandığımızdan istifa edip yeniden ortak olmayı istemeleri halinde 1 ay süre geçmesi gerekmektedir.

TEMETTÜ
Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir yıl içindeki faaliyetlerinden ve iştiraklerinden elde ettiği net karın %40’ı kar payı olarak sandık ortaklarının aidat toplamı oranında hesaplarına eklenir. %10’u ihtiyat fonuna ve %50’si yatırım fonu, ortaklarımıza emeklilik, maluliyet ve vefat yardımları için sandık sermayesine eklenir.
Katılımcı Tip Ortaklar için fonun faizsiz yönetim esasları gereği (yönetim alanlarındaki farklılıklar nedeniyle), yıllık kar payları Standart Tip Ortaklıktan farklılık arz edebilecektir.

Kar payları oranı bir sonraki yılın nisan ayı içerisinde açıklanmaktadır. Bu nedenle Sandıktan emeklilik ikramiyesini alan ortaklar ile kendi isteğiyle ayrılan ortaklar, ayrıldıkları yıla ait kar paylarını bir sonraki yılın nisan ayında alabilirler.

Kar payları ile ilgili duyurular iletişim kanalları ile ortaklarımıza duyurulmaktadır.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü