Borçlanma Türü

Taşıt İçin Borç verme: Ortaklıkta Asgari 6 (altı) ayını fiilen aidat ödeyerek dolduran ortakların aldıkları Taşıt için verilen borç türüdür.

Borçlanma Limiti

• Taşıt için Borçlanma limiti aracın kasko değerini ve satış bedelini geçmemek kaydıyla 25.000,00.- (Yirmibeşbin) TL limit dahilinde taşıt için borç verilir.

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 36 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borç İçin Yararlanma Koşulları

• İkinci el yerli ve yabancı araçlarda Azami 10 ( On ) yaşına kadar yararlanılabilinir.
• Yerli ve yabancı her marka 0 ( sıfır ) araç alımlarında yararlanabilinir.
• Ortak adına düzenlenmiş Taşıta ait fatura ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” (Ruhsat) nin maksimum 6 aylık süreyi geçmemiş olması dâhilinde yararlanılabilir.
Taşıt için Borçlanma limiti aracın KASKO VE SATIŞ DEĞERİNİ geçmemek kaydıyla 25.000,00.- (Yirmibeşbin) TL olup, limitler dahilinde taşıt için borç verilir. Aracın KASKO VE SATIŞ bedelinden düşük olan rakam baz alınarak borç verme işlemi tamamlanır. (ÖR: Limit 25.000,00.- TL. İkinci el bir araç için gönderilen evraklar üzerinde araç KASKO BEDELİ 19.000,00.- TL, SATIŞ BEDELİ 18.000,00-TL İSE borç verme işlemi 18.000,00.- TL’den yapılır)
• Eş ve çocuktan satış/devir yoluyla alınan araçlara kredi verilmez.
• Konut borcu olan ortak Taşıt için borçtan yararlanamaz.
• Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Minivan, Otobüs, Traktör gibi ticari amaçlı ve ticari ruhsatlı taşıtlar ile motorsiklete borç verilmez.
Taşıt için borçlanmadan, diğer borçlar mahsup edilemez.
• Taşıt için borç yılda en fazla 1 defa alınabilir.
Taşıt için borcu olan ortak, kullanmış olduğu taşıt borçlanmasının başlangıç tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olması koşulu ile borcunu ve faizini defaten ödediği takdirde yeni aldığı taşıt için borçtan yararlanabilir.
Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

-Yapılacak borçlanmalarda, tüm borç taksitlerinin toplamının EEA’nı aşmayacak şekilde olması

-Maaşında yasal kesinti (icra, nafaka, kişi borcu v.b.) bulunan ortakların, borçlanma taleplerinin; verilen borcun taksit tutarı ve ortaklık aidat tutarı toplamının EEA`nı aşmayacak şekilde kullandırılması

Not:
1- Borçlanmalarda Taşıta rehin konmaktadır.
2-
Rehin Sözleşmeleri ve işlemleri, Sandık merkezine gelerek ya da vekaletname ile  tamamlanır.
3- Kasko zorunluluğu talep edilmemektedir.
4-
Üzerinde rehin, haciz ve tedbir olan araçlar için Sandıktan Taşıt Borçlanması yapılmaz.
5- Özürlü eş/çocuk adına alınan araçlar için 'Taşıt için Borç Verme' den yararlanılabilir.

Borç Verme Koşulları

Ortağın tercihine göre;
Kefilli veya Kefilsiz olarak düzenlenmiş Usulüne uygun Borçlanma Senedi ve Taşıt ile ilgili belgeleri posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Borçlanma için İstenen Belgeler

1. Yerli ve yabancı  her marka 0 (sıfır) araç alımlarında;
a) Ortak adına düzenlenme tarihi 6 aylık süreyi geçmemiş  faturanın aslı veya  onaylı fotokopisi ( daire amiri veya trafik tescil onaylı )
b) Ortak adına düzenlenme tarihi 6 aylık süreyi geçmemiş «Motorlu Araç Tescil Belgesi» ( Ruhsat ) aslı
c) Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi
2. Azami  10 yaşına kadar ikinci el yerli ve yabancı her marka  araç alımlarında;
a) Ortak adına düzenlenme tarihi 6 aylık süreyi geçmemiş noter satış belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi ( daire amiri veya trafik tescil onayı )
b) Ortak adına düzenlenme tarihi 6 aylık süreyi geçmemiş «Motorlu Araç Tescil Belgesi» ( Ruhsat ) aslı
c) Usulüne uygun düzenlenmiş borç senedi istenmektedir.
3. (Özürlü eş/çocuk için)Borçlanmalarda İstenen ek Belgeler.
a) Eş/çocuğa ait Sağlık Raporu.
b) Eş/çocuğa ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
d) 18 yaşını geçmiş çocuklar için mahkemece verilen Vasi belgesi.

4.Son aya ait onaylı maaş bordrosu ve görev belgesi

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Borçlunun; İmza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
• Daire Amiri; Adı, Soyadı, Rütbe, İmza ve Mührün mevcut olması zorunludur.
• Borç Türü ve Vade sayısı.
• Kefilli borç taleplerinde; Kefilin Sandık ortağı olması, kefil bilgileri ve imzası.

• Kefil evli ise; Eşinin Adı, Soyadı, Eşinin müteselsil kefaletine onay vermesi, Telefon numarası ve İmzası

• Kefil bekâr ise; Eş bilgileri boş bırakılacaktır.

Not:

1- Kefilsiz borç senetlerinde farklı borç verme oranı uygulanacaktır.

2- Senedinizi hazırlar iken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.

3-Borç türü, vade sayısı, kesinti başlangıç tarihi, asıl borç tutar ve akdi faiz alanı doldurulması zorunludur.
Örnek:

Asıl borç: 15000,00TL
Akdi faiz toplamı:3450,00TL ise

 Borçlanma Senedi için tıklayınız.