İLETİŞİM MERKEZİ 444 72 00

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortakları, görevleri dahilinde veya haricinde uğrayabilecekleri maluliyet veya vefat hallerinden doğacak her türlü gelir kaybı durumunda, Sandık güvencesi altına girebilmekte, kendileri ve/veya aileleri için oluşacak gelir kayıplarını telafi edici maddi yardım imkanına kavuşmaktadır.
En az 1 yıl Sandık Ortağı olanlara (kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz) aşağıdaki esas ve usullere göre maluliyet yardımı yapılır.

     Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı: Kesin işlemli rapor tarihindeki aidat kesintisine esas maaş ve ücretinin yedi katı tutarında tam ve daimi maluliyet yardımı net olarak ödenir.

     Kısmı Maluliyet Yardımı: Kesin işlemli rapor tarihindeki aidata esas maaş veya ücretinin yedi katının rapordaki maluliyet oranıyla çarpılarak yüze bölünmesi suretiyle hesaplanır.

     Maluliyet Yardımının Ödenmeyeceği Haller

 • Alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasından doğan sakatlıklar,
 • Sandığa Ortak olmadan önce meydana gelen maluliyetler,
 • Maluliyet Yardımında Zamanaşımı,
 • Maluliyetin tespiti tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılmayan başvurularda, hak sahipleri tarafından Sandığa yazılı olarak başvurulmadığı takdirde maluliyet yardımı ödenmez.

     Maluliyet İçin İstenilen Evraklar

 • T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kurulunca Maluliyetinize esas teşkil eden kesin işlemli Sağlık Raporlarının aslı veya tasdikli fotokopisi,
 • Emekli Sandığı Kurulu kararının aslı veya tasdikli fotokopisi,
 • Maluliyet doğuran olayı tarihini gösterir belge (Konu ile ilgili rapor aslı veya tasdikli fotokopisi),
 • İlişik Kesme ve Bakanlık Onay yazısı,
 • Dilekçe.

     Kısmi Maluliyet Yardımı İçin istenilen Evraklar

 • Emekli sandığı sağlık kurulundan alınacak maluliyet yüzdesini gösterir belge (Onaylı),
 • Sağlık Kurulunca Maluliyete esas teşkil eden kesin işlemli Sağlık Raporu (Onaylı),
 • Maluliyet doğuran olayın tarihini gösterir belge (Onaylı),
 • Dilekçe.

 

Eliz Yazılm 2019